СЪБИТИЯ                 

Мирослав Дачев

Чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

 

Професор по семиотика на изкуството в катедра „Световна култура”

midachev@abv.bg

www.cssc-bg.com

 

Образование и академичен статус

Мирослав Дачев се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски” като магистър филолог през 1987 г. Доктор на филологическите науки от 1997 г. с тезата „Семиотика на цвета. Цвят и смисъл в поезията на българските символисти”. Доцент от 1999 г. Професор по семиотика от 2003 г. Член-кореспондент на БАН от 2021 г.

 

Преподавателски, изследователски и творчески опит

След дипломирането си през 1987 г. постъпва на работа в Литературния институт към БАН, където работи до 1999 г. като изследовател по проблеми на литературната история и теория (литературна семиотика). Преподавателската си дейност започва през 1992 г. в СУ „Св. Климент Охридски” (като асистент по нова българска литература) и в току-що създадения Нов български университет (като преподавател по семиотика), където работи до 2007 г. От 2006 г. е гост-професор, а от 2010 г. професор по семиотика на културата в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”.

Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката и херменевтиката с областите на културата, литературата, изкуството, митологиите и религиите – с акцент върху знака, жеста, смисъла, символа, интерпретацията; диалога между словото и образа.

Изследователската му дейност е в областта на приложната семиотика, като през годините извървява път от литературната семиотика до семиотика на изкуството. Голяма част от заниманията му през последните години са посветени на проблеми на образа в културната история и християнското изкуство. Член на различни национални и международни проекти в областта на хуманитарните науки и висшето образование, по време на които е специализирал в Ун­­­гар­ската­ ака­де­­мия на на­уките в Будапеща (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), Словашката ака­де­мия на на­­­у­ки­те в Братислава (1998, 1999) и Британската академия в Лондон (2000). Автор и ръководител на интердисциплинарни проекти, свързващи българската култура със Светите земи и Света Гора – Атон, което налага многократни пребивавания в Атон от 2004 г. до момента. Член на Националното дружество по семиотика (от 1989 г.), колективен член на Международната асоциация по семиотика (от 1990 г.), на Сдружение на български писатели (от 2003 г.), на Съюз на журналистите в България (от 2003 г.) и на Международната федерация на журналистите (от 2003 г.). Главен редактор на сп. „Пари и култура” (2008-2010) и на „Библиотека Атониада” (от 2015 г.).

Автор на множество публикации в периодичния издания и в сборници с материали от конференции и конгреси (някои от които превеждани на английски, френски, унгарски и словашки език), както и на монографични издания, сред които Семиотика на цвета в поетичния текст (1997), Подир сенките на знаците (2001), Слово и образ (2003, отличена през същата година с първа награда за хуманитаристика на Сдружение на български писатели), Литературната семиотика (2004), Диалози с майстора (2005), Семиотика на парите (2010). Автор на осем монографични тома от поредица „Атониада”, посветени на иконографията на св. Георги, св. Никола, св. Иоан Кръстител, св. Мария Магдалина, св. апостоли Петър и Павел, св. Богородица (на български и английски език, придружени с предговор на гръцки език и обособена албумна част с авторски фотографии).

През 2012 г. стартира авторски проект „Атон в рисунки и фотографии” съвместно с художника Андрей Янев, от който са реализирани над десет художествени изложби. През 2022 г. голяма част от творбите в изложбите са обединени в албума „Атон в рисунки и фотографии“ (на български, английски и гръцки език). Негови фотографии са притежание на различни Атонски манастири, сред които Зограф, Ватопед, Симонопетра, Ивирон, Ксенофонт и Пантократор.

 

Административен и експертен опит

Учредител и председател на Център за семиотични и културни изследвания (от 2012 г.). Председател (от 2008 г.) и почетен председател (от 2016 г.) на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование (GCDF: сертифициран експерт в областта на кариерното консултиране за периода 2007-2012). Национален Болонски съветник за България по въпроси на висшето образование (2004-2008), член на Консултативния комитет на Еразъм, НА „Сократ” България (2005-2006), член на УС на Национален съвет за дистанционно обучение (2001-2009; 2018 – до момента), член на експертни комисии към МОН (2000-2006), експерт на НАОА (2005-2010), член на УС на Институт за образователни политики и изследвания (2004-2009). Член на Настоятелството на ВУЗФ (2007-2010), на комисии към Настоятелството на НБУ (1999-2006) и на научни, факултетни и академични съвети в БАН и НБУ. Заместник-ректор по учебната дейност и качеството в НБУ (1999-2007) и съпредседател на Асоциация на частните висши училища в България (2003-2009). Член на Акредитационния съвет на НАОА (от 2020). Член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (от 2021). В НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ към момента е: член на Аакадемичния съвет на НАТФИЗ, член на Факултетния съвет на факултет „Екранни изкуства”, председател на Общото събрание на факултет „Екранни изкуства”, председател на Консултативния съвет „Стратегическо развитие” и ръководител на катедрата „Световна култура“.

 

 


Езикът: Време за гордост, време за размисъл и тревога

Академично слово на чл.-кор. Мирослав Дачев от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК) , представено на тържествено събрание за 24 май

 

БАН предлага конкретни действия за защита богатството и красотата на българския език

 

 

Проф. Мирослав Дачев и художникът Андрей Янев откриват изложба „10 години Атон в рисунки и фотографии“

 

НАТФИЗ в деня на българското кино

 

Проф. дфн Мирослав Дачев вече е член-кореспондент на БАН