СЪБИТИЯ                 

Венета Дойчева

Проф. д-р Венета Дойчева

Катедра "Театрознание" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Проф. д-р Венета Дойчева e завършила Гимназия с преподаване на френски език „Ромен Ролан“, Стара Загора (1980); ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ – магистър по „Театрознание“ с худ. ръководител проф. Димитър Канушев (1986); Университет Сорбон нувел, Париж ІІІ (Université Paris III, Sorbonne Nouvelle) – магистър по „Междукултурни връзки и междукултурен обмен“ (2005). Работила е в Драматичен театър „Стефан Киров”, Сливен – драматург (1987-1988), НАТФИЗ „Кр.Сарафов”- докторант (1988 – 1991), Национален център за театър – експерт (1993 – 1997), Театър „Българска армия” – драматург (1998 -2011),
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (от 1992 до сега) – хоноруван преподавател, главен асистент, доцент и професор.

Проф. Венета Дойчева е ръководител на магистърска програма „Театрално изкуство” и член на катедра „Театрознание” в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Тя е преподавател по Театрална критика, Теория на драмата и Анализ на текст за театър и води лекции и упражнения в бакалавърски, магистърски и докторантски програми в НАТФИЗ. Научните й интереси са с областта на теорията на драмата, българската драматургия, междукултурните връзки и обмен, съвременен театър и драматургия. Член е на ред.колегията на Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Член е на Гилдията на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България (САБ) и на Международната асоциация на театралните критици. Награди: 2007 – Национална награда „Икар“ на Съюза на артистите в България за театрална теория и критика за книгата „Българско драматургично наследство – нови прочити“ (2006, с колектив).Номинации: 2011, 2017 – Национална награда „Икар“ на Съюза на артистите в България за театрална теория и критика за книгите „Думи и Еринии“ (2010) и „Въобразената телесност“ (2016); 2017 – Награда за хуманитаристика на портал „Култура“ за книгата „Въобразената телесност“ (2016).

Публикации:
Монографии:
Венета Дойчева, Въобразената телесност. Тялото като драматургичен проблем, изд. Жанет 45, 2016, 262 стр., ISBN 978-619-186-252-8 https://books.janet45.com/books/1165

Венета Дойчева „Думи и Еринии. Текстове за театър и драматургия”, ИК Проф. Петко Венедиков, София, 2010, ISBN 978-954-9870-42-8 http://www.venedikov.com/1.html

Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:

-„Загадката на мелодрамата, а може би загадъчната мелодрама“ в сп. „Проблеми на изкуството“, 2/2001, ISSN 0032-9371, стр. 58-59 http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2015/12/ContentSummaries-27.pdf

– „Телесните ексцесии в театъра на Сара Кейн – възможни интерпретации“ в: сп. „Проблеми на изкуството“ 1/2013, стр. 38-42, ISSN 0032-9371 http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2015/12/BROI_1_2013_summaries_content.pdf

– WARM, ABER, WANDELBAR. Auf der Suche nach dem Schauspielertypus der Zukunft – Theaterausbilding in Bulgarien , in : Die neue Freiheit. Perspektiven des bulgarischen Theaters, Herausgegeben von Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Hilger Schultze, Theater der Zeit, Recherchen 83, 2011, p. 84-89, ISBN 978-3-940737-97-7

– „Амплитуди на тялото в драматургичната система на Станислав Стратиев“ в: Południowosłowiańskie zeszyty naukowe. Język – literatura – kultura, 9, 2012, Wydawnictwo uniwersytetu łódzkiego, стр. 49-55, ISSN 1733-4802
http://www.slavica.uni.lodz.pl/dokumenty/2012_spis%20tresci.pdf

– „Хора, роботи, андроиди – хипотези за телесност“, в: Изкуствата в Новото време: смесване на езиците. Изкуствоведски четения 2015, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016, стр. 40, ISSN 1313-2342

– „Между високата култура и сквернословието – „Слугините“ от Жан Жьоне и стратегиите за драматическа интерпретация на тялото“ в: Автори. Течения. Взаимодействия. Изкуствоведски четения 2016. С. ,2017, Институт за изследване на изкуствата, стр. 308 -312 , ISBN 978-954-8594-67-7; ISSN 1313-2342

– „Алегорията като подстъп към културната ценност на телесното в българската драматургия“ в: „Изкуството в Европа: модели и идентичности. Изкуствоведски четения 2018“, София, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, стр. 39-47, ISSN 1313-2342, ISBN 978-954-8594-78-3 http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2019/06/Art-Readings_New-Art-Module_2018.pdf

Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата:
– „Групов портрет на съвременни български драматурзи във Франция”, в: сп. Homo Ludens, 2006, бр. 12, стр. 201-202, ISBN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/grupov-portret-na-savremenni-balgarski-dramaturzi-vav-francia/

-« La formation des comédiens en Europe centrale et orientale. Bulgarie », UBU Scènes d’Europe/European stages, revue théâtrale européenne bilingue français-anglais n°35/36 Juillet 2005, Paris („Актьорското обучение в централна и източна Европа. България”, ЮБЮ Европейски сцени, двуезично френско/английско списание за театър, № 35/36, юли 2005, Париж) ISSN 1255-7196 https://ubu-apite.org/numero35-36-la-formation-des-comediens-en-europe-centrale-et-orientale/

-« La nouvelle vague bulgare à la recherche de l’intime/ The New Bulgarian Wave in Search of Intimacy », Emergence(s) dans le théâtre européen/ in European Théâtre, в: UBU Scène d’Europe/ European stages, revue bilingue français-anglais/ bilingual English-French review, N° 48/49, 2éme semestre 2010 ISSN 1255-7196 https://ubu-apite.org/numero48-49-emergences-dans-le-theatre-europeen/

– „Пътища на културния обмен в европейския театър“, в: Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2011, стр. 67-74, ISBN 1310-7151 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

-„Нови пиеси в нова ситуация“, в: сп. Homo Ludens, бр. 15, 2011 стр.136-151, ISBN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/novi-piesi-v-nova-situacia/

-„Тялото в координатите на драматичната фикция“, в: Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2012, стр. 59-67, ISBN 1310-7151 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

-„Телата – живи и фикционални“, в: сп. Homo Ludens, бр. 16, 2012, стр. 190-200, ISBN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/telata-jivi-ifikcionalni/

-„Призрак, видение или дявол, искам да зная какво е.“ („Дон Жуан“ и Молиер и телесните измерения на призрачните видения), в: Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2013, стр. 139-147, ISSN 1314-0760 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

-„Paradoxes sur les voyages réels et spirituels“ (p.285-288) in: Les Voyages ou l’ailleurs du théâtre. Hommage à Georges Banu, Essais et témoignages réunis par Catherine Naugrette, Editions Alternatives théâtrales/Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2013, ISBN 978-2-87428-084-9
http://www.alternativestheatrales.be/catalogue/revue/Hors-serie-11

-“Тялото на безплътния призрак”, в: сп. Homo ludens бр.17, 2014, стр. 301-311, ISSN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/tialoto-na-bezplatnia-prizrak/

-“Андрогинност и голота в “Хамлет” (режисьор Явор Гърдев) – Народен театър “Иван Вазов”, 2012, в: Годишник на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, 2014, стр. 50-57, ISSN 1310-7151 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

– „Критикът като художник, или критикът като философ“, в: Годишник на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, 2015, стр. 13-17, ISSN 1314-0760 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

– „Бягства“, в: сп. Homo Ludens, бр. 19, 2016, стр. 136, ISSN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/biagstva/

-„Аспекти на драматическия персонаж – докосвания до телесното“, в: Годишник на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, 2016, стр. 18-27, ISSN 1314-0760 http://95.87.212.235/absw/abs.htm

-„Любовта като страст, като щастие, като нещастие“ , в: сп. Homo Ludens, бр. 20, 2017, стр. 207 – 212, ISSN 1311-5111 http://homoludens.bg/articles/lubovta-kato-strast-kato-shtastie-kato-neshtastie/

-„Театралното „Варненско лято“ в сп. Култура, бр.01, 2018, ISBN 9-770861-140009

-„Документалното начало и специфика на българската драматургия“ в: Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 2018, София, НАТФИЗ, 2018, стр.35-43, ISSN 1314-0760

– „Очите, погледът и виждането като перформативен жест“ в: Сп. Homo Ludens, бр. 22, 2019, стр. 211-218, ISSN 1313-5111 в: http://homoludens.bg/articles/ochite-pogledat-i-vizhdaneto-kato-performativen-zhest-albena-ot-jordan-jovkov/

– „Радичков, или за границите между пластиката и музиката“ в: Сп. Homo Ludens, бр. 22, 2019, стр. 85-91, ISSN 1313-5111 в: http://homoludens.bg/articles/radichkov-ili-za-granicite-mezhdu-plastikata-i-muzikata/

– „Преливащи се театрални реалности“ в: Сп. Култура, бр. 07, (2960), септември 2019,стр. 39-41, ISBN 9-770861-140009-07 в:
в: http://kultura.bg/web/%d1%81%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0http://www.kultura.bg/issue/kultura-20191104154815.pdf%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

-„Лабораторията Сфумато“ в: „Сфумато“, добри практики“, портал Култура, 19.07.2019 в: https://kultura.bg/web/%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Части от колективни монографии:
„Българската драма след Втората световна война” в: Учебник по литература за 11 клас, (в съавторство с Йордан Василев, Симеон Янев, Ирма Димитрова), изд. Просвета, София, 1993, ISBN 954 – 01 – 0348 – 7 https://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=1179358&title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2011.%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A3

„Българската драма след Втората световна война” в: Христоматия по литература за 11 клас, (в съавторство с Йордан Василев, Симеон Янев, Ирма Димитрова), изд. Просвета, София, 1994 https://knizhen-pazar.net/sold_products/books/1215140

“За Коко с обич и благодарност”, в: Крикор Азарян – алхимия на играта, съст. Валентина Радинска, изд. “Захарий Стоянов”, С., 2014, ISBN 978-954-09-0856-4, стр. 76-89
http://www.zstoyanov.com/shop/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/

„Paradoxes sur les voyages réels et spirituels“ (p.285-288) in: Les Voyages ou l’ailleurs du théâtre. Hommage à Georges Banu, Essais et témoignages réunis par Catherine Naugrette, Editions Alternatives théâtrales/Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2013, ISBN 978-2-87428-084-9 http://www.alternativestheatrales.be/catalogue/revue/Hors-serie-11

“Драматически персонаж и телесност: дискурсивни стратегии“ в: ТЯЛОТО: вариации, спекулации, доктрини. Тематичен сборник., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2018, ISBN 978-954-07-4445-2 https://unipress.bg/index.php?route=product/product&product_id=427&search=%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8

„Лабораторният характер на Театрална работилница „Сфумато” в: „30 сезона „Схумато”, Сборник студии. (в съавторство с: Камелия Николова, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Ромео Попилиев). изд. Сдружение „Антракт”, Фондация „Homo Ludens”, С., 2020, ISBN 978-619-90678-3-3

 

За нея:

-Анна Топалджикова, „ Думи за театъра. Нова книга – „Думи и Еринии“ от Венета Дойчева“, в: сп. „Театър“ , 4-6/2012, с.48-49 https://theatremagazine.files.wordpress.com/2017/02/za-internet-sp-teatar-4-6_2012.pdf

-Олтеан Аглика, „Тялото на персонажа и неговите отпечатъци в драмата“, портал Култура, 19.08.2016
http://kultura.bg/web/%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0/

Николова Камелия, „Новата книга на Венета Дойчева – предизвикателство за сцената“, ел.сайт „Въпреки. Com“:
https://xn--b1agjhxg2e.com/post/153249263011/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Други публикации:
„Преданост на изкуството” в: сп. Театър, 2010, бр. 1-3 стр. 59 (за книгата „Росица Ненчева“, съст. Вера Найденова, Кева Апостолова, изд. „Проф. Петко Венедиков“, С., 2009
http://theatre.art.bg/img/upl/file/1_3_2010.pdf

„Три книги от театъра“ (за книгите Записки от режисьорския бележник от Красимир Спасов, Театър х 3, пиеси от Анна Топалджикова и Театралността – езикът на представлението от Асен Терзиев) в: сп. „ЛИК“, бр. 7, юли, 2012

„Друмевите театрални празници“ в Шумен“, в: „Литературен вестник“, бр. 24, 26.06-2.07.2013 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1344.pdf

„Българският театър след 1989 и новата британска драма – резонанси и дисонанси“, в: „Литературен вестник“, бр. 40, 4-10.12.2013 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1364.pdf

„Маски и копнежи“, в: „Литературен вестник“, бр. 2, 14.-20. 0І. 2015 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1429.pdf

„Театър, лято, жега, шапка“ , в: „Литературен вестник“, бр. 30, 30.09-6.10.2015 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1460.pdf

„Национален конкурс за драматургия „Иван Радоев“ 2017“, в: Литературен вестник, бр. 15, 26.04-2.05.2017 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1543.pdf

Дискусия „Актьорът – съвременни динамики“ , Софийски театрален салон 2017, „Фигурата на актьора“ в: Портал Култура: http://kultura.bg/web/%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B0/

„Ротор за нови пространства“ в: Портал Култура: http://kultura.bg/web/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/

„Репертоар и избор. Плевенският драматично-куклен театър „Иван Радоев“ гостува в София“ в Литературен вестник, бр.3, 24-30.01.2018, ISBN 1310-9561 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1583.pdf

„Двойно ехо от Чамкория“ в портал Култура, 08.01.2018 http://kultura.bg/web/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%85%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
„Как разказва театърът днес“ в портал Култура, 20.04.2018 http://kultura.bg/web/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/

 

Член на екип в проект ФНИ К02/76 „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранни изкуства“ в НАТФИЗ

Ръководител на проект Дискусионен клуб за театър „Агора“(субсидиран от програма „Култура“ на Столична община (2018, 2019)

Инициатор и координатор на:
-Проект Представяне на съвременна българска драматургия във Франция – 2006/2007 (инициатор, съставител на антология на съвременна българска драматургия, автор на предговор на антология на съвременна българска драматургия, координатор на сценични четения и модератор на дискусии) съвместно с френски партньори: Международен център за театрален превод – Дом Антоан Витез (Centre international de la traduction théâtrale Maison Antoine-Vitez) и театрите: Театр де дьо рив (Руан) Théâtre des 2 rives (Rouan), Панта театр (Каен) Panta théâtre (Caen), Театр дьо ла сите юниверситер (Париж) Théâtre de la Cité Internationale Universitaire (Paris):

– « Théâtre Bulgare d’aujourd’hui », Cahier de la maison Antoine-Vitez sous la direction de Veneta Doytcheva, éditions « L’Espace d’un instant », Paris, 2007: préface (p. 9 – 18), ISBN 978-2-915037-38-8 – Съставител на антологията, редактор и предговор Венета Дойчева https://www.maisonantoinevitez.com/fr/bibliotheque/theatre-bulgare-daujourdhui-894.html

– Проект « A l’heure de Sofia » / „По софийско време” в рамките на Corps de Textes (Корпус текст) – фестивал за съвременно сценично писане в гр. Руан, Франция Представяне на съвременни български драматурзи: Боян Папазов, Константин Илиев и Елин Рахнев и модератор на дискусия с режисьора Галин Стоев, преводачите Цена Милева и Яна-Мария Дончева, френския драматург Реми де Вос и френски актьори – 04.02.2006
Венета Дойчева – Доклад за българския театър и драматургия (« Des voix »)/ „Гласове”
http://www.mc.government.bg/newsn.php?n=81&p=123

– Проект „Сценично писане и сценично четене” в Панта театр, гр. Каен, Франция Предстявяне на българските драматурзи Камен Донев, Боян Папазов и Константин Илиев, модератор на дискусия – 03.06.2006
https://www.pantatheatre.net/index.php?page=bulgarie

– Проект „Какво ново в София?” – четения на съвременни български пиеси, Театр дьо ла Сите Юниверситер, Париж, Франция – координатор – 25.11.2006 и 09.12.2006

-Представяне на книгата « Théâtre Bulgare d’aujourd’hui », Cahier de la maison Antoine-Vitez sous la direction de Veneta Doytcheva, éditions « L’Espace d’un instant », Paris, 2007 ISBN 978-2-915037-38-8 – Париж, Дом Европа и Изтока (Maison de l’Europe et de l’Orient) – 04.12.2007
http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=12688