Дипломни защити по „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”

Дипломни защити по „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”   

                              

ДИПЛОМАНТ:  Соня Руменова Ковчезлиева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„ Превенция и преодоляване на дигитални зависимости чрез възможностите на образователния и терапевтичен куклен театър при деца в начална училищна възраст“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”

             

ДИПЛОМАНТ:  Георги-Маноел Димитров Димитров

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„Намаляване на активността и повишаване на концентрацията чрез образователен и терапевтичен куклен театър при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 20.02.2020 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”   

                        

ДИПЛОМАНТ:  Диана Кирилова Жечева – Досева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„ Превенция и преодоляване на дигитални зависимости чрез възможностите на образователния и терапевтичен куклен театър при деца в начална училищна възраст“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 20.02.2020 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”   

                              

ДИПЛОМАНТ:  Димитра Атанасова Попова

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„ Преодоляване на запъването при говор при деца в прогимназиална възраст чрез средствата на образователния и терапевтичен куклен театър“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 20.02.2020 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”   

                        

ДИПЛОМАНТ: Адриана Тодорова Топалова – Цонева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„Ролята на образователния и терапевтичен куклен театър за интегрирането на деца със СОП и деца в норма в предучилищна група“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 27.02.2020 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”   

                              

ДИПЛОМАНТ: Лилиа Бисерова Георгиева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„Подобряване на психо-физическото състояние при лека умствена изостаналост и диспраксия чрез средствата на образователния и терапевтичен куклен театър“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. Румен Рачев

Защитата ще се проведе на 27.02.2020 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114