НАТФИЗ е партньор в нов пилотен европейски проект

 

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ е партньор в нов европейски проект „EMPACT: Съпричастност и Устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“

Проектът EMPACT предлага иновативен подход като разглежда ролята на съпричастността в борбата с кризата, свързана с климатичните промени, чрез сътрудничество в областта на изкуствата и създаването на иновативни артистични проекти. Проектът изследва взаимовръзката „съпричастност-устойчивост“ чрез изкуствата като начин да се постигне значителен напредък в популяризирането на устойчиви действия и про-екологично поведение. Фокусът на проекта е съсредоточен върху два сектора от културните и творческите индустрии: изящните и визуални изкуства, и сценичните изкуства.

Проектът EMPACT се финансира от програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия. 

EMPACT фокусира върху многостранна група от партньори в областта на културата, които играят активна роля в промотирането на съпричастност и устойчивост в техните собствени локални, национални и международни/европейски общности, като съдейства за изясняването на това как изкуствата, които са свързани със съпричастността, допринасят за развитието както на индивидуалната устойчивост, така и на понятието „устойчивост“, свързано с взаимодействие с околната среда.

снимки от първата среща по проекта EMPACT; 5 – 6 октомври 2022 г., гр. Лимасол, Кипър

 

Проектът EMPACT включва серия от холистични и взаимосвързани дейности, организирани както следва:

 • Програма за развитие на компетенции, творческа програма и програма за изследвания и разпространение, включително 4 основополагащи/пилотни уъркшопа и 17 емпирични уъркшопа, предоставяйки на участниците достъп до обучителни занятия във всяка страна партньор;
 • 2 артистични изложби с повече от 60 участници, артисти, продукции в сферата на изкуството.
 • 5 съвместни/обществено ангажирани събития в областта на изкуството (с участието на артисти, общности и/или студенти);
 • 14 съвместни интердисциплинарни артистични проекта водещи до създаването на оригинални произведения на изкуството;
 • 14 творчески резиденции/копродукции, и документален филм вдъхновен от проекта, който фокусира върху изкуствата и съпричастността в контекста на околната среда
 • 5 подкаста, и една основна интердисциплинарна конференция;
 • 2 публикации/изложбени каталози във сферата на изкуството, както и платформа за добри практики, свързани с изкуствата и кръговата икономика.

Продължителност на проекта: 24 месеца (2022-2024)

Партньори по проекта:

Основни цели на проекта:

 1. Да ангажира артисти, културни институции, и ключови фигури от сферата на творческата устойчивост, философия и социални науки с цел да дискутират и изследват силата на изкуството фокусирайки се върху ключовите елементи на устойчивостта. Тази цел ще се осъществи чрез: a) провеждането на два основополагащи/пилотни уъркшопа и онлайн събития за повече от 70 артисти, присъствайки на живо и поне 70 участника онлайн; б) създаването на платформа за добри практики в областта на изкуствата и кръговата икономика – SuCiE.
 2. Да представи, дискутира и дефинира значението на „съпричастност“ в изкуствата, което е от съществено значение за изследванията в изкуствата, за обучението и практиката. Терминът е заимстван от философията и е основата на модел за това как философи, социални инженери и експерти по устойчивост работят в сферата на изкуството, с цел да се постигне конструктивна промяна в изследователската и артистична практика. Тази цел ще се осъществи чрез: а) организирането на интердисциплинарна конференция, която ще обхване повече от 150 артисти/професионалисти в сферата на културата/ експерти в областта на устойчивостта/ студенти/ философи, и повече от 200 участника онлайн; б) провеждането на два основополагащи уъркшопа и виртуални събития за повече от 70 артисти присъстващи на живо и повече от 70 участника онлайн; в) провеждането на количествено изследване, с цел анализиране въздействието на произведенията на изкуството.
 3. Да поддържа баланс между участващите мъже и жени – артисти, и професионалисти в сферата на културата, насърчавайки ги да участват в изследвания в областта на философията, социалните науки и изследвания в областта на устойчивостта, и ролята на съпричастността и различните възгледи при разрешаването на проблеми свързани с околната среда. За осъществяването на тази цел ще се разработят 14 творчески резиденции/копродукции в сътрудничество с международни партньори и презентации пред обществеността.
 4. Да предостави на артистите обучителни курсове, които ще им позволят да претворят моралните емоции (съпричастност, състрадание, въображение) в нови умения свързани с устойчивото творчество. За осъществяването на тази цел ще се проведат 17 емпирични уъркшопа предоставящи план за обучение на участниците във всяка страна партньор, в групи от по 20 артисти от областта на изящните, визуалните и сценичните изкуства, и сферата на културата.
 5. Да вдъхнови създаването на иновативни проекти, които разглеждат връзката „съпричастност-устойчивост“ чрез изкуствата и повишават осведомеността относно изпитанията, които климатичните промени поставят спрямо околната среда, физическото и емоционално здраве. За осъществяването на тази цел: а) ще се организират две артистични изложби, с повече от 60 участника; б) ще се разработят 2 справочника/каталога; в) ще се създаде уебсайт, за да се улесни създаването на подобни бъдещи събития; г) ще се заснеме и разпространи артистичен документален филм, вдъхновен от работата по проекта свързана с изкуствата и съпричастността в контекста на околната среда.
 6. Да достигне до нови групи хора и да установи иновативен и дейностен подход в съвременните визуални и сценични изкуства. За осъществяването на тази цел: а) ще се организират 5 съвместни/социално обвързани арт интервенции с участието на артисти, общности и студенти – повече от 200 човека ще участват в интервенциите и късометражните филми, и още по-голям брой хора ще се достигнат чрез промотиране на дейността чрез социални и печатни медии; б) стартирането на образователна програма за деца във вид на уъркшопи в областта на изкуството за повече от 2500 деца; в) създаването на 5 творчески подкаста, в които ще се разискват ключови въпроси, възникнали по време на осъществяването на проекта.
 7. Да поддържа сътрудничество и мобилност в областта на изкуствата в Европа – между артисти и за произведения на изкуството, които предефинират устойчивостта в контекста на съпричастност и творчество За осъществяването на тази цел ще се разработят 14 съвместни интердисциплинарни проекта в областта на изкуството представени от всеки партньор като индивидуални събития.