Общи изисквания за оформление на материалите, формати и обеми

Текстов редактор/Text editor:  MS Word doc/docx

Формат и полета/Size and Margins:  А4, полета – Normal: 2,5 cm от всички страни

Шрифт/Font:  Times New Roman, 12 pt за целия материал

Оформление/Layout:  No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

В текстовете не се използва сричкопренасяне.

Между думите в изречението и след препинателните знаци се оставя само един интервал.

Заглавие/Title: Подравнено отляво, получер (bold). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред.

Тип публикация/Publication type: статия/визуално есе/рецензия/архивен материал

Празен ред/Empty row.

Автор(и)/Author(s): Изписват се имената на автора/авторите – подравнени отляво.

Институция/Institution: Изписва се пълното наименование на институцията – подравнени отляво.

Институционален адрес/Institutional address:

Имейл адрес/Email address:

Кратко представяне на академичния профил на автора/Author’s Short Academic Bio: между 400 и 700 символа, подравнена отляво.

Празен ред/Empty row.

Анотация/Abstract: Подравнено отляво, получер (bold).

Текст/Text: от 800 до 1400 символа – No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

Ключови думи/Key words: Подравнено отляво, получер (bold).

До  7 бр., изписват се в колона, подравнени отляво.

Празен ред/Empty row.

Заглавие на част/Въведение//Title of Section/Introduction: получер (bold), подравнено отляво.

Празен ред/Empty row.

Текст/Text:  No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

Празен ред/Empty row.

Подзаглавие/Title of subsection – курсив (Italic), подравнено отляво.

Текст/Title: No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

Празен ред/Empty row.

Заключение/Conclusion Подравнено отляво, получер (bold).

Празен ред/Empty row.

Текст/Text: No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

Празен ред/Empty row.

Благодарности/Acknowledgements Подравнено отляво, получер (bold).

Празен ред/Empty row.

Текст/Text:  No Indent (Left, Right: 0 pt)

Spacing After: 6 pt, Spacing Before: 0 pt

Line Spacing: Multiple At: 1,2 lines

Празен ред/Empty row.

Използвана литература/References Подравнено отляво, получер (bold).

Празен ред/Empty row.

Списък на използваната литература по азбучен ред/References list in alphabetical order

 

Общи изисквания за обем и формати

Статии:

 • Текст между 18 000 и 27 000 символа (10 – 15 страници), включително заглавие, лични данни, кратко представяне на автора, анотация, ключови думи, бележки под линия, цитирана литература и филмография, приложения.
 • Илюстративен материал на текста до 6 броя изображения, фигури, графики или диаграми.

Визуални есета или интерактивни изложби:

 • Текст между 2000 и 2500 символа (1 – 1,5 страници), включително, анотация, ключови думи, бележки под линия, цитирана литература и филмография, приложения.
 • Илюстративен материал до 12 изображения и/или 3 аудиовизуални материала.

Рецензии и критически анализи:

 • Текст между 5500 и 8000 символа (3 – 4,5 страници), включително, анотация, ключови думи, бележки под линия, цитирана литература и филмография, приложения.

Архивни снимки и спомени:

 • Текст между 2000 и 2500 символа (1 – 1,5 страници), включително, анотация, ключови думи, бележки под линия, цитирана литература и филмография, приложения.
 • Илюстративен материал до 6 изображения и/или 2 аудиовизуални материала.

Непубликувани архивни текстове:

 • Текст между 18 000 и 27 000 символа (10 – 15 страници), включително заглавие, лични данни, кратко представяне на автора, анотация, ключови думи, бележки под линия, цитирана литература и филмография, приложения.

Илюстративният материал трябва да бъде описан на български и на английски език в отделно приложен списък с включена информация за Заглавие (Италик без кавички). Година. Автор. Описание (ако е необходимо) на съдържанието на изображението. Произход на изображението: издание, интернет (с посочен линк), личен или обществен архив и пр. Авторите трябва да укажат точното място на илюстрациите в текста, като напишат номера им в кръгли скоби (Ил.1) или (Фиг. 1). И добавят съответното описание на изображението, изписано на отделен ред.

Всички изображения се прикачват като отделни файлове с означение съответно като Фигура 1, Илюстрация 2, Графика 6, Диаграма 4, Видеоклип 3 и т.н.

 • Изображенията се предоставят отделно от текста във формат JPEG (.jpg), в резолюция
  (300-600 dpi). За сканирани изображения – резолюция 300 dpi, контраст – максимален.
 • Фигури, графики и диаграми се изработват в MS Word или в MS Excel и се имплантират на съответното място в текста. С цел избягване на размествания, авторите трябва да изпратят всички допълнителни графики, фигури, диаграми и таблици като отделен прикачен файл с разширение .doc/.docx, .xls/.xlxs.

 

Пример за илюстриране на текста:

These early images reveal to the viewer representations of idyllic pasts and national costumes witnessing high moral values associated with the Finnish countryside and belonging to the nation (Figure 1).

(Fig. 1)

Figure 1: Meidän poikamme (Our Boys) (Karu 1929). Matti (Axel Slangus) has completed the compulsory military service and soon will harvest his own croft with his wife Gretel (Birgit Sergelius) in the peaceful Finnish countryside. © National Audiovisual Institute, Helsinki.

Цитиране: съгласно БДС ISO 690:2021 Информация и документация. Ръководство за
библиографско цитиране на информационни ресурси.

Метод на цитиране: Харвардска система.

Транслитерация: В списъка с Използвана/Цитирана литература цитираните
източници на кирилска азбука се транслитерират, съгласно Закон за транслитерация (https://slovored.com/transliteration/).

 

Шаблон

Заглавие на статията/визуалното есе/рецензията/архивния материал: Costume in early Finnish film (1921-1931)

Празен ред

Име: Елена Тренчева

Институция: Факултет „Екранни изкуства“, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ 108 А, София – 1000, България

Имейл адрес: closeup@natfiz.bg

Празен ред

Кратка биография

Текст (между 400 и 700 символа – подравнен отляво), без отстъп на нов ред (нов абзац), с разстояние след абзац 6 pt.

Празен ред

Анотация

Текст (между 800 и 1400 символа – подравнен отляво), без отстъп на нов ред (нов абзац), с разстояние след абзац 6 pt.

Ключови думи

Дума 1

Дума 2

Дума 3

Дума 4

Дума 5

Дума 6

Дума 7

Празен ред

Въведение

Празен ред

Текст Абзац 1

Текст абзац 2…

Празен ред

Подзаглавие

Текст Абзац 1

Текст абзац 2…

Празен ред

Заключение

Празен ред

Текст Абзац 1

Текст абзац 2…

Празен ред

Благодарности

Празен ред

Текст

Празен ред

Използвана литература

Празен ред

Списък на използваната литература по азбучен ред