„Близък план“ е двойно анонимно рецензирано двуезично електронно научно списание с отворен достъп, посветено на значими теоретични и емпирични изследвания във всички аспекти на визуалните и сценичните изкуства, издавано два пъти годишно от НАТФИЗ. Списанието има за цел да насърчава, създава и популяризира критически изследвания и иновативни творчески практики, адресиращи теми свързани с анимацията, танца, театъра, пантомимата, киното, телевизията, новите медии, виртуалната и смесената реалност, филмовия дизайн, сценографията, фотографията, драматургията, звуковия дизайн, кино и театралната журналистика.

„Близък план“ е дигитален форум, окуражаващ дебата и крос-дисциплинарния обмен, в който разнообразни методи, медии и теории функционират заедно в осмислянето и теоретизирането на визуалните и сценичните изкуства като научноизследователска и художественотворческа практика.

„Близък план“ има следните задачи:

 • Разгръщане на публикационната дейност с фокус върху теми свързани със сценичните и визуалните изкуства под формата на научни статии;
 • Разпространение на творческата дейност и развиващата практика чрез създаването на интерактивно дигитално съдържание под формата на виртуални изложби и/или визуални есета;
 • Осигуряване на пространство за писане на рецензии и критически анализи с фокус върху съвременни проблеми в изкуството, публикувани монографии, научни изследвания или осъществени творчески проекти;
 • Възраждане на „забравени“ архиви.

 

Списанието предоставя възможност за публикуване на:

 • научни статии с обем между 18000 и 27000 знака (включително бележки и цитирана литература),
 • визуални есета или интерактивни изложби с обем до 12 изображения, 3 аудиовизуални материала и текст между 2000 и 2500 знака (включително бележки и цитирана литература),
 • рецензии и критически анализи с фокус върху съвременни проблеми в изкуството, публикувани монографии, научни изследвания или осъществени творчески проекти с обем между 5500 и 8000 знака (включително бележки и цитирана литература),
 • архивни снимки и спомени с обем до 6 изображения, 2 аудиовизуални материала и текст между 2000 и 2500 знака (включително бележки и цитирана литература),
 • непубликувани архивни текстове с обем между 18000 и 27000 знака (включително бележки и цитирана литература).

„Близък план“ се издава на книжовен български и Standard British English с цел разширяване на видимостта и възможностите за популяризиране на научните текстове пред по-широк кръг от читатели.

Приемат се материали на български и/или на английски език.

Списанието осигурява отворен достъп до:

 • анотациите на всички публикувани материали,
 • първата страница от всички публикувани статии,
 • цялото съдържание на прегледите на продукцията,
 • цялото съдържание на рецензиите.

Авторите могат да изпращат предложения с материали за публикуване в пълния им обем и в съответствие с общите изисквания на имейл адрес closeup@natfiz.bg до 10.03.2023 г.

Редакционната колегия извършва подбор и оценка на получените текстове в съответствие с концепцията на списанието и въз основа на общите изисквания за оформление на материалите. Одобрените за публикуване статии подлежат на двойно анонимно рецензиране.

 

Крайни срокове:

10.01-10.03.2023 Изпращане на материали за публикуване

10.03-10.04.2023 Двойно анонимно рецензиране

10.04-15.04.2023 Отговор от редакторската колегия за приетите за публикуване материали

15.04-15.05.2023 Редакции на текстове от авторите

15.05-15.06.2023 Превод на текстовете

25.06.2023 Публикуване на първи брой на списанието