Проектът „INTER}ARTES” e иницииран в рамките на ELIA (Eвропейска асоциация на висшите училища по изкуствата) и е осъществен с подкрепата на европейската програма Сократ-Еразмус.

Проектът цели създаването на тематична мрежа, свързваща 65 институции за висше образование в областта на изкуствата от всички страни в Европейския съюз. Една от главните цели на проекта е да съдейства за повишаване на качеството на образованието по изкуствата, като го разглежда в контекста на културното разнообразие, европейските традиции и новите световни тенденции. „INTER}ARTES” обхваща четири тематични направления:
1. Развитие на качеството на образованието по изкуствата;

2. Квалификационна рамка;

3. Традиция на новото;

4. Професионални практики.

Дейностите и резултатите на проекта „INTER}ARTES” фокусират върху:
• осигуряване на силно присъствие на творческите специалности в Европа и на културно многообразие в образованието по изкуствата и в обществото;
• разработка на иновативни методи, вдъхновени от културните, художествени и образователни традиции;
• усъвършенстване на учебните програми и постигане на баланс между специфичните умения и общите познания в областта на изкуствата;
• развитие на потенциала на дадения образователен сектор за осигуряване на качество на образованието, на тристепенната академична система, на ориентирано към студентите обучение и научноизследователската дейност.
• изграждане на обща квалификационна рамка за образованието в областта на изкуствата
НАТФИЗ участва особено активно в дейностите по:
– Направление 3. Традиция на новото, чийто ръководител е проф. Снежина Танковска.
– Направление 1. Развитие на качеството на образованието по изкуствата. В рамките на това направление на „INTER}ARTES”-ELIA през октомври-декември 2006 г. беше проведена институционална оценка на НАТФИЗ от международна експертна група, която даде висока оценка на Академията и на нейното качество на образование