СЪБИТИЯ                 

Мирена Станева

Д-р Мирена Станева

 

Д-р Мирена Станева има повече от 10 години професионален опит в областта на културната политика и културния мениджмънт. Докторската й дисертация е на тема „Реинженеринг и управление на културното наследство в Р. България“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Завършила е и магистърска степен по археология към Софийския университет „Кл.Охридски“. Участвала е в стажове по културни политики и културен мениджмънт в Университета по изкуства в Белград, Сърбия и Обсерваторията по културни политики в Гренобъл, Франция.

Д-р Станева е заемала ключови позиции в областта на културната политика, управлението на преокти и програми в областта на културата. Накои от тяк са: Главен експерт в Национален фонд „Култура“ в Министерството на културата на България /2007-2012/, Ръководител на Бюро „Творческа Европа – България“ /2018/. В момента работи като експерт в Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.  Д-р Станева е част е от екипа на Института по творчески индустрии и бизнес към Университета за национално и световно стопанство, както и хоноруван преподавател в СУ „Кл. Охридски“ в София.