ПРАВИЛА за реда, условията и сроковете за подготовка, кандидатстване и реализация на спектекли по проекти към Театър НАТФИЗ

 

ПРОЕКТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, за които може да се кандидатства са:

1. Проект Млад режисьор
2. Проект НАТФИЗ НАЙ
3. Проект Драматичен театър
4. Алтернативни сценични форми

Конкурсите по съответните направления се провеждат от Проектно-Експертен Съвет (ПЕС).

 

1. ПРОЕКТ МЛАД РЕЖИСЬОР

Представлява проект за реализирането на театрален спектакъл на сцените на Театър НАТФИЗ. Право на участие имат кандидати със завършена образователна степен бакалавър в областта на изкуствата, завършили до 3 години преди крайния срок за подаване на документите.

Проектната документация включва: копие от диплома за бакалавър, автобиография, режисьорска експликация за проекта, постановъчен екип (художник-сценограф, композитор, хореограф и др.), проектобюджет.

ЗАБЕЛЕЖКА: успешното участие в конкурса за проекта „Млад режисьор“ за ръководителя на проекта се зачита за издържан I-ви кръг от кандидатстудентски изпит в магистърската специалност „Режисура в сценичните изкуства“ (РСИ), а успешното участие в кастинга за проекта се зачита за издържан I-ви кръг от кандидатстудентски изпит за магистърската специалност „Актьорско майсторство за театър и кино“ (АМТК). Другите участници участват в проекта на хонорарен принцип.

При одобрен проект „Млад режисьор“ ръководител на проекта става Декана на ФСИ или ръководителя на магистърската програма РСИ.

 

2. ПРОЕКТ„НАТФИЗ НАЙ“

Представлява проект за включване в репертоара на Театър НАТФИЗ за срок от една учебна година на едно представленията спечелили наградата „НАТФИЗ НАЙ“ от съответната учебна година, като се поемат разходите за хонорари на вече завършилите студенти – участници в наградените представления.

Изборът се осъществява от Проектно-Експертния Съвет (ПЕС) и се съгласува с Ректора, Декана на ФСИ и Директорите на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА: успешното участие в конкурса НАТФИЗ НАЙ се зачита за издържан I-ви кръг от кандидатстудентски изпит за магистърската специалност „Актьорско майсторство за театър и кино“ (АМТК). Другите участници участват в проекта на хонорарен принцип. Ръководител на проекта става Деканът на ФСИ, Директорът на Театър НАТФИЗ или избран ръководител на магистърската програма АМТК.

 

3. ПРОЕКТ „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“

Представлява проект за реализиране на театрален спектакъл, базиран на пиеса или текст за театър, на сцените на Театър НАТФИЗ. Право за участие в тези проекти имат студентите от класовете по „Актьорство за драматичен театър“, които понастоящем са в трети курс. Право да бъдат ръководители на проекта имат професионалисти в областта на театралното изкуство (режисьори, актьори, творчески екипи), като препоръчително е техните проекти да бъдат съгласувани с ръководителите на бъдещите абсолвенти и с Декана на ФСИ.

Проектната документация включва: предложената пиеса или текст за театър, режисьорска експликация (до 5 страници), постановъчен екип (режисьор, сценограф, костюмограф, композитор, хореограф и др.), проектобюджет, брой участващи актьори от бъдещите абсолвенти, проект за сценография и костюми, копие от диплома за завършена образователна степен бакалавър в областта на изкуствата на ръководителя на проекта. Проектът е насочен към студентите по актьорство за драматичен театър в четвъртата година на обучението им, като в него могат да участват и до двама професионални актьори. Предимство е включването в постановъчния екип на студенти от специалност „Сценография“ към НАТФИЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководител на проекта е режисьорът на спектакъла, спечелил конкурса пред ПЕС. Ръководителите на класовете III курс студенти по Актьорство за драматичен театър, както и Деканът ФСИ, участват активно в инициирането на проекти за Драматичен театър, но окончателното решение се взема от членовете на Проектно-Експертния Съвет (ПЕС). Ръководителите на класовете по Актьорство за драматичен театър IV курс активно съдействат за създаване на копродукции между ръководените от тях класове и професионални театри.

 

4. ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“

Представлява проект за реализиране на сценично произведение, различно от театрален драматичен спектакъл, например: Театър на словото, Музикален спектакъл, Театър на движението и т.н. Право на кандидатстване имат всички студенти, завършващи семестриално трети курс на обучение от всички специалности на Факултет „Сценични изкуства“. Кандидатстващият за ръководител на проекта трябва да подготви необходимите за участие в конкурса документи, като след това отговаря за подготовката и реализацията му.
Проектната документация включва: описание на проекта (експликация до 5 страници), брой участници, постановъчен екип (режисьор, сценограф, костюмограф, композитор, хореограф и т.н.), проектобюджет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководител на проекта е режисьорът на спектакъла, спечелил конкурса пред ПЕС. Ръководителите на класовете III курс Актьорство за драматичен театър, както и другите преподаватели във ФСИ участват активно в инициирането на проекти за „Алтернативни сценични форми“ но окончателното решение се взема от членовете на Проектно-Експертния Съвет (ПЕС).