Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1972 г.

Образователна степен:

Бакалавър

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е сред няколкото академии по света, които предлагат образование в специалността “Режисура за куклен театър”. Главна задача на образованието е студентите да усвоят основните принципи на театралната режисура чрез богатите изразни възможности на куклата, актьора и синтеза актьор-кукла. В административно-мениджърската част те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – да опознаят методологията на режисьорския труд, както и да бъдат насочени към разкриване и развиване на собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: режисура и актьорство за куклен театър; системи кукли; арт мениджмънт, маркетинг и реклама. Усвояването им става през първата година със сценични етюди, върху свободно фантазиране, както и по зададена тема, актьорство и сценична реч, системи кукли (ръце, петрушки, мароти, явайки) и технология за куклен театър. През втората година продължава с работа върху авторски текст и въведение в действения анализ, системи кукли (плоски, черен театър, сенки), звук и музика в спектакъла. През третата година задачата се усложнява с работа върху драматургичен текст и създаване на завършена сценична форма, продължава изучаването на сценография за куклен театър, системи кукли (естрадни кукли, мъпети, маски, маскоти) арт менжиджмънт, маркетинг и реклама. През четвъртата година студентите се насочват към работа върху дипломния си спектакъл, който се осъществява на учебна или на професионална сцена.

Учебният план по специалността включва изучаването на дисциплини, от областта на режисурата, организацията на театралния процес, драматургията, актьорството, сценографията, литературата, историята и теорията на световния драматичен и куклен театър.

 

2. ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл, теоретична защита на дипломната постановка, както и разработване на определен теоретически или практически проблем от организацията и мениджмънта на театралния процес.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователна-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Режисьор за куклен театър”. Зъвършилите могат да работят, като режисьори, администратори, мениджъри и продуценти в сферата на професионалните куклени театри, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

За приемните изпити те трябва да подготвят по свой избор: две басни; две стихотворения; откъс от приказка или проза; един комедиен монолог; песен (по избор – народна, детска и естрадна); писмено подготвен собствен режисьорски етюд (по идеи от литературата, музиката, изобразителното изкуство); своя творческа документация, която представя интересите и способностите им (рисунки, стихотворения, разкази, фотографии и др.).

 

I. КРЪГ

Първа част (практически). Изпълнение на подготвените материали по актьорско майсторство и сценични задачи поставени от комисията.

Цел: Проверка на творческите и личностни качества на кандидатите.

Втора част. Разговор на комисията с кандидатите.

Представяне на предварително подготвения етюд и защита на сценичната му реализация.

Поставяне на творчески задачи по материали, предложени от комисията.

Цел: Проверка на въображението и образното мислене на кандидатите.

Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

II. КРЪГ (анонимен)

Писмена работа (6 астрономически часа) по зададена тема върху една от посочените приказки и пиеси за куклен театър.

Цел: Проверка на способността на кандидатите да се изразяват в писмен вид и да създават образни картини по пътя на анализа и интерпретацията.

1. А. дьо Сент-Екзюпери “Малкият принц”
2. Йордан Радичков “Ние, Врабчетата”
3. Братя Грим “Жабокът цар”, “Вълкът и седемте козлета”
4. Шарл Перо “Рике с перчема”, “Синята Брада”
5. Ханс Кр.Андерсен “Принцесата и свинаря”, “Новите дрехи на царя”
6. Б.Априлов “Яйцето”, “Шестте пингвинчета”, „Чими”
7. Валери Петров “Бяла приказка”, “Копче за сън”, “Меко казано”
8. Рада Москова “Къде отиваш, конче”
9. Ян.Вилковски “Мечето Рим-Чим-чи”
10. У.Гюла “Светлосиният Петър”
11. Маргарит Минков “Хитър Петър”.

ІІІ. КРЪГ
Разговор на комисията с кандидатите върху писмената работа.

Цел: Запознаване с жизнения опит, художествен вкус, знания и интереси в областта на изкуствата (куклен театър, музика, живопис, кино, балет), литература, история и други.

Поставяне на сценични задачи по режисура.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. БРЕХТ, Б. „За театъра”, С., НИ, 1964г
2. ВЛАДОВА, Е. „Техника на актьорското майсторство за куклен театър”,
Бета Прес плюс,С.,2006
3. ДАНИЕЛ, Л. „Пътешествие в театъра”, С., НМ, 1975
4. ЗАХАВА, Б. „Майсторството на актьора и режисьора”, С., НИ, 1968
5. МАЛЕНОВ, С. „Трудът М”, „В. Траянов”, С., 2005
6. СТАНИСЛАВСКИ, К. „Моят живот в изкуството” С., НИ, 1976
7. СИНИГЕРСКА, Д. „Очерци по история на българския куклен театър”,
Ателие В.,2005
8. ТОВСТОНОГОВ, Г. „За професията на режисьора”, С.,НИ, 1970
9. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК „Куклено изкуство”, ВИТИЗ, 1992