Справки за цитирания

В помощ на преподавателите при събирането на необходимите наукометрични данни за попълването на електронния им профил в създадения от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация публичен регистър на всички лица, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“, както и на хабилитираните лица според Закона за развитието на академичния състав в Република България.