Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Академичният съвет има структурен и числен състав, който се определя от Общото събрание. Членовете му се избират с тайно гласуване от Общото събрание в съответствие със ЗВО.
В момента в състава на АС на НАТФИЗ има 28 членове, от които 22 хабилитирани преподаватели (75%), един нехабилитиран преподавател (5%), един представител на администрацията (5%) и 4 представители на студентите и докторантите (15%). Това е в съответствие с чл. 30, ал. 2 и 3 от ЗВО и чл. 11 от на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ.

 

Председател

 

Щатни хабилитирани преподаватели

 

Щатни нехабилитирани преподаватели

 

Административен персонал

  • Красимира Царева – Главен счетоводител

 

Студенти

  • Йоан Стоев
  • Мария Андонова
  • Иван Дивчев