Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Академичният съвет има структурен и числен състав, който се определя от Общото събрание. Членовете му се избират с тайно гласуване от Общото събрание в съответствие със ЗВО.
В момента в състава на АС на НАТФИЗ има 28 членове, от които 22 хабилитирани преподаватели (75%), един нехабилитиран преподавател (5%), един представител на администрацията (5%) и 4 представители на студентите и докторантите (15%). Това е в съответствие с чл. 30, ал. 2 и 3 от ЗВО и чл. 11 от на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ.
Действащият в момента АС е избран от Общото събрание на 01.12.2015г.

Председател

 • Проф. д-р Станислав Семерджиев

 

Щатни хабилитиране преподаватели

 • Проф. д.н. Анна Топалджикова
 • Проф. д.н. Камелия Николова
 • Проф. д.н. Мая Димитрова
 • Проф. д.н. Мирослав Дачев
 • Проф. д-р Атанас Атанасов
 • Проф. д-р Дочо Боджаков
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. д-р Петя Цветкова
 • Проф. д-р Светослав Овчаров
 • Проф. д-р Теодор Янев
 • Проф. д-р Чайка Петрушева
 • Проф. Боньо Лунгов
 • Проф. Диляна Мичева
 • Проф. Жени Пашова
 • Проф. Пламен Марков
 • Проф. Славчо Маленов
 • Проф. Снежина Танковска
 • Доц. д-р Веселина Раева
 • Доц. д-р Емил Рашев
 • Доц. Любомир Христов
 • Доц. Росица Илиева
 • Доц. Юрий Дачев

 

Щатни нехабилитирани преподаватели

 • Д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Административен персонал

 • Красимира Царева

Студенти

 • Боян Арсов – докторант
 • Елица Йовчева – 1 курс “Театрално изкуство”
 • Велизар Емануилов – 3 курс “Актьорство за драматичен театър”