Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на НАТФИЗ:

1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на НАТФИЗ и нейните основни звена.
2. изготвя становище по проекта за бюджет на НАТФИЗ и по изпълнението му.
3. участва в проверките за нарушения, предвиждащи дисциплинарно уволнение според условията, определени в ЗВО
4. осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на НАТФИЗ

 

Председател

Зам. председател

 

Членове:

проф. д-р Венета Дойчева

Доц. д-р Ема Константинова

Студент  – Александър Димитро Туник