ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.003-0008-C01 – Първа пресконференция – (15.12.2016 г.)