Излезе от печат книгата на д-р Тодор Димитров-Мечкарски „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“

 

На 21-ви март от печат излезе книгата на д-р Тодор Димитров-Мечкарски „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“ на издателство „ФАРАГО“, редактор Ваня Баева, която представялава текстови вариант на дисертационния му труд.

 

Книгата разглежда пространствата, където речта се формира, и как мисловните процеси се превръщат в първична енергия на звучащото слово; как потребност от изразяване формира речта и нейните микроелементи; как става идея, оформя се като мисъл и в последствие, облечена в неповторима звукова форма, се реализира физически в пространството. Текстът разглежда и връзката между вътрешен и словесен поток, когнитивните способности, езиковия инстинкт и мозъчния процес.

В основата на анализа е не само менталният процес, формиращ изказа, но и енергията на словото – зараждането, протичането, проявленията и въздействията, произтичащи от нея, както и художествено-творческите и експресивни ефекти, които тя реализира. Дълбоко убеждение на автора е тезата, че убедителното, въздействащо, омагьосващо, съдържателно сценично слово е плод на добре разработен гласово-говорен апарат (тембър, диапазон, дишане, резонанс, артикулация и пр.) и задълбочено анализиране на драматургичния текст, съобразено с интерпретацията на режисьора.

Книгата цели интереса както на студента по актьорство, така и на професионалния актьор в работата му върху сценичното слово и декодирането на текста. В тази връзка наред с теоретични аспекти се предоставят и практически методи за работата с художествен текст на студенти, актьори, режисьори, педагози. Особено внимание е отделено на самостоятелната работа на актьора върху текста преди срещата с режисьор – запознаване с авторовия език, семантично декодиране на текста, стилистичен и художествен анализ на текста; анализиране на фонетичната конструкция на фразата – правоговорни норми, артикулация, както и художествена организация на речта.

В предговора към книгата проф. Диана Борисова казва: „Текстът е пропит от любов към звучащото слово и стремеж към откриване на пътища и нови похвати в обучението на актьора, за да зазвучи то, както Вазов го е чувал – „ту арфа звънлива, ту меч на майстор художник в ръцете“. Целият текст отразява сериозното отношение на една творческа личност, с изненадваща за възрастта ерудиция, с нестихващ интерес към науката за човека и твореца в частност, проявено чрез своеобразен научен стил, в който известни „лирически отклонения“ придават неповторим аромат и превръщат научния текст в примамлив, загадъчен и фантастичен свят, какъвто впрочем е и светът на театъра.“

За книгата проф. Емилия Ангелова дава следната рецензия: „Това е една неизследвана ниша в театралната теория и естествено събужда у читателите и театралите голям интерес. Това са неизследвани пространства, една модерна стъпка в театралната наука и приносът на разглеждания труд е безспорен! Изследването отваря прозорец към един нов поглед върху проблемите на съвременната сценична реч и тяхното преодоляване. Смятам, че е много важно да се отбележи, че в труда могат да се открият много и съществени приноси. Като искам специално да отбележа професионално подбраните и цитирани автори от световно значение, без които не би могла да съществува съвременната наука за театър и които дават една солидна основа за надграждане и възможност за младите учени и творци да продължат развитието на театралната теория.“