Годишник НАТФИЗ (2020)

Годишник НАТФИЗ (2020)

 

От 1 септември 2020 г. започва събирането на материали за новия, пореден брой на Годишника на НАТФИЗ.

Като автори в изданието на Академията могат да участват щатните и гост-преподавателите, редовните, задочните и свободните докторанти (в периода на техните докторантури), както и дипломантите от всички специалности (по предложение на научните ръководители на бакалавърската или магистърската им теза).

Предлаганите материали трябва да бъдат в областта на историята и теорията на сценичните и екранните изкуства, сравнителни и интердисциплинарни изследвания, както и текстове, отнасящи се до обучението по театър и кино като цяло или свързани с непосредствения учебен процес в НАТФИЗ.

Обемът на текстовете е до 15 стандартни страници (27 000 знака).

 

Краен срок за предаване на материалите – 1 октомври 2020 г.

Текстовете се изпращат на e-mail: yana_djarova@yahoo.com или се предават на електронен носител на д-р Яна Джарова – стая 306, 3-ти етаж, централна сграда на НАТФИЗ с точно изписани двете имена на автора, научна степен, научна длъжност и актуален e-mail адрес.

Статиите трябва да бъдат с бележки под линия, за чието точно изписване, моля, използвайте Указания към авторите на ГОДИШНИК на НАТФИЗ. Текстове без научен библиографски апарат (бележки под линия) няма да се разглеждат за публикуване.

 

Редакционен екип:

Главен редактор: проф. д.изк.н. Камелия Николова

Редактори: проф. д.изк.н. Мая Димитрова, проф. д.изк.н. Николай Йорданов, проф. д-р Венета Дойчева

Координатор: д-р Яна Джарова