Гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски стана първият професионален логопед в история на катедра „Сценична реч“

 

 

В края на месец юли гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски успешно завърши своето редовно двугодишно обучение в магистърската специалност „Логопедия“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата (бивш Факултет по начална и предучилищна педагогика) на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

За първи път в 70-годишната история на катедра „Сценична реч“ сред нейните щатни преподаватели има и професионален логопед.

Предвид новопридобитите компетенции на логопед гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски предвижда провеждането на семинари с други преподаватели от катедра „Сценична реч“, работни ателиета за студенти от бакалавърските и магистърските програми, изработването на избираема учебна дисциплина за студенти с по-тежки правоговорни отклонения и др.