Специалност “Актьорство за драматичен театър”

Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

 

Ръководители на класове специалност

“Актьорство за драматичен театър”, Випуск 2021/2025

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстудентски консултации с ръководител проф. Пламен Марков

(консултациите са само групови)

12.07 – 16.07.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

16.08. – 20.08.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

Театър НАТФИЗ, Голяма сцена

 

Кандидатстудентски консултации с ръководител проф. д-р Ивайло Христов

(консултациите са само групови)

23.08 – 28.08.2021 г. (включително)  –  9.30 – 14.30 ч.

Театър НАТФИЗ, Голяма сцена   

 

 Информация за записване

Ръководител на специалност “Актрьоство за драматичен театър”           

доц. д-р Пенко Господинов

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Ивайло Христов (Актьорство за драматичен театър), проф. д-р Атанас Атанасов (Актьорство за драматичен театър), проф. Пламен Марков (Актьорство за драматичен театър), проф. Здравко Митков (Актьорство за драматичен театър), проф. Иван Добчев (Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Актьорство за драматичен театър), доц. д-р Пенко Господинов (Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър) проф. д.н. Иван  Димитров (Основи на психологията), проф. д-р Веселина Раева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), проф. д-р Велимир Велев (Сценично движение), проф. д.н. Светослав Иванов (Сценично движение, Биомеханика), проф. д-р Божидар Матанов (Сценична реч, Правоговор), проф. д-р Петя Цветкова (Техника на джаз танца, Съвременни танцови техники), проф. Таисия Янбастиева (Сценично движение, Стил и етикет, Сценична акробатика), проф. Диляна Мичева (Вокално обучение, Музикално обучение), проф. Иванка Бенчева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), доц. д-р Фани Хаджиниколова (Сценично движение), доц. д-р Дария Колева (Техники на класическия танц, Български народни танци), доц. д-р Лора Мутишева (Сценична реч), доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор, Сценична реч), д-р Мирослава Гоговска (Актьорство за драматичен театър), д-р Петя Диманова (Вокално обучение), д-р Ралица Ковачева-Бежан (Сценична реч), д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники), д-р Александър Манджуков (Съвременни танцови техники, Техника на джаз танца), д-р Антон Угринов (Актьорство за драматичен театър), д-р Павлета Семова (Вокално обучение), д-р Красимир Куцупаров (Дублаж, Слово пред микрофон), Анастасия Лютова-Господинова (Актьорство за драматичен театър), Калин Ангелов (Актьорство за драматичен театър), Мартин Киселов (Актьорство за драматичен театър), Весела Хаджиниколова (Сценична акробатика, Въздушна акробатика), Боян Арсов (Актьорство за драматичен театър), Роберта Ганова (Вокално обучение)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на драматичен театър НАТФИЗ.

Задължителните дисциплини включват теория на българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстуденстки материали (по личен избор):

два монолога – драматичен и комедиен (задължително от драматургични текстове), басня, две стихотворения, откъс от проза, песен, танц.

 

I кръг: Представяне на подготвен материал по избор на кандидата.

Представяне на подготвен материал по избор на комисията.

 

II кръг: Представяне на подготвени от кандидата песен и танц.

Поставяне на задачи от изпитната комисия по подготвените от кандидата материали.

 

III кръг: Представяне на подготвен материал по избор на комисията.

Поставяне на задачи от изпитната комисия (вкл. работа по непознат текст и повторно изпълнение на песен/танц).

Интервю.