Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години

(8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

 

Ръководител на специалността:

Проф. д-р Пенко Господинов

Ръководители на класове, випуск 2024/2028:

доц. д-р Антон Угринов, проф. д-р Пенко Господинов

проф. Здравко Митков, проф. д-р Атанас Атанасов

проф. Иван Добчев, проф. Маргарита Младенова

проф. Ивайло Христов, проф. Пламен Марков

Преподавателски екип:

проф. д-р Ивайло Христов (Актьорство за драматичен театър), проф. д-р Атанас Атанасов (Актьорство за драматичен театър), проф. Пламен Марков (Актьорство за драматичен театър), проф. Здравко Митков (Актьорство за драматичен театър), проф. Иван Добчев (Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Актьорство за драматичен театър), проф. д-р Пенко Господинов (Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър) проф. д.н. Иван  Димитров (Основи на психологията), проф. д-р Веселина Раева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), проф. д-р Велимир Велев (Сценично движение), проф. д.н. Светослав Иванов (Сценично движение, Биомеханика), проф. д-р Божидар Матанов (Сценична реч, Правоговор), проф. д-р Петя Цветкова (Техника на джаз танца, Съвременни танцови техники), проф. Диляна Мичева (Вокално обучение, Музикално обучение), проф. Иванка Бенчева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), доц. д-р Фани Хаджиниколова (Сценично движение), доц. д-р Дария Колева (Техники на класическия танц, Български народни танци), доц. д-р Лора Мутишева (Сценична реч), доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор, Сценична реч), доц. д-р  Мирослава Гоговска (Актьорство за драматичен театър), д-р Петя Диманова (Вокално обучение), д-р Ралица Ковачева-Бежан (Сценична реч), д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники), д-р Александър Манджуков (Съвременни танцови техники, Техника на джаз танца), доц. д-р Антон Угринов (Актьорство за драматичен театър), д-р Павлета Семова (Вокално обучение), д-р Красимир Куцупаров (Дублаж, Слово пред микрофон), Анастасия Лютова-Господинова (Актьорство за драматичен театър), Калин Ангелов (Актьорство за драматичен театър), Мартин Киселов (Актьорство за драматичен театър), Весела Хаджиниколова (Сценична акробатика, Въздушна акробатика), Боян Арсов (Актьорство за драматичен театър), Роберта Ганова (Вокално обучение)

През учебната 2024/25 г. актьорски класове взимат проф. д-р Пенко Господинов и доц. д-р Антон Угринов

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на драматичен театър НАТФИЗ.

Задължителните дисциплини включват теория на българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“.

Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор:

  • Драматичен и комедиен монолог (задължително от драматургия)
  • Една басня
  • Едно стихотворение
  • Откъс от проза
  • Песен
  • Танц
  • Писмен изпит

 

I КРЪГ

Представяне на подготвен текстови материал по избор на кандидата.

Представяне на подготвен текстови материал по избор на изпитната комисия.

(Кандидат-студентите трябва да носят разпечатан списък със заглавията на подготвените материали – 7 бр. )

 

II КРЪГ

Поставяне на задачи от изпитната комисия по подготвените от кандидата материали.

 

III КРЪГ

Проверка на пластическите и вокални качества чрез поставени от комисията задачи.

Представяне на подготвените от кандидата песен и танц.

Представяне на подготвен материал и задачи, поставени от изпитната комисия.

Работа върху предоставен от комисията непознат текст.

Събеседване.