АРТИСТИЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Междууниверситетска магистърска програма съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“

При успешно завършване на магистратурата, дипломантът получава диплома за

Магистър по „Педагогика“ (Артистични подходи в образованието)

 

Срок на обучение:

  • 2 семестъра, 60 кредита
  • 3 семестъра, 90 кредита

Форма на обучение: задочна, модулно обучение

Прием: от зимен семестър, обучение срещу заплащане

Ръководители:   

проф. д-р Радка Василева (СУ „Св. Климент Охридски) тел.: 0886 230 843, e-mail: rvasileva@uni-sofia.bg

доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“)тел. 0898 483 895,  e-mail:

margarita.bojilova.an@gmail.com

 

Обучението в магистърската програма е насочено към придобиване на педагогически и интердисциплинарни компетентности за реализиране на качествено обучение в арт образователни дейности и проекти в училище, в занимания по интереси, в Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и други организации, които реализират такива образователни дейности.

Целта на обучението е развитие на компетентности за обучение чрез прилагане на арт анимация и средствата на изкуствата.

Изучават се следните задължителни дисциплини, които дават специализирана подготовка за прилагане на арт образователни дейности: Арт анимация в образованието, Визуална култура, Синергия и мултисензорност в образованието, Въведение в сценичната практика, Основи на аудиовизуалното производство, Дигитални и медийни технологии, Музикална естетика, Образователна драма, Кино и фотография за образователни цели, Театър в арт занимания.

В учебния план са включени и разнообразни избираеми дисциплини като: Образователен театър, Ролеви игри в образованието, Театрални техники при деца със СОП, в контекста на приобщаващото образование, Дизайн на ресурси за арт обучения, Обучение в музея, Медийно базирано обучение, Образователни фоторесурси.

Дипломираните магистри могат да се реализират като специалисти по прилагане на артистични подходи в образованието; обучители в арт образователни дейности; организатори на арт образователни програми и проекти; консултанти на арт образователни програми и проекти; оценители на арт образователни програми и проекти.

При успешно завършване на магистратурата, дипломантът получава диплома за магистърска степен по „Педагогика“ (Артистични подходи в образованието)

 

Форми на оценяване: изпити, текуща оценки.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа или държавен изпит.

 

Условия за прием:

За 2-семестриалнaтa програмa кандидатите подават документи за кандидатстване:

диплома за висше образование за бакалавър от педагогическа специалност

или

диплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности и документ за придобита квалификация „учител“

За 3-семестриалната програма кандидатите подават документи за кандидатстванедиплома за висше образование за бакалавър от всички други специалности.

 

Документите се подават 15.08 до 24.09 на място в 212 стая (Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg.

Всички кандидати, независимо от продължителността на избраната програма трябва да имат среден успех от семестриалните и държавните изпити от дипломата за висше образование – не по-нисък от Добър.

С кандидатите се провежда събеседване относно мотивите им за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски.