Финансовият отдел работи в следните основни направления:

  • Ÿ Осъществява цялостната финансова и счетоводна дейност на Академията, свързана с:

– управлението на факултети и отдели;

– научна и художествено-творческа дейност;

– проекти по европейски и национални програми;

– програма Еразъм+

 

  • Ÿ Осъществява финансово съдействие на:

–  студентските театрални и филмови проекти в Академията;

– помощните звена –  Театър НАТФИЗ, Куклен театър НАТФИЗ, Учебен аудио-визуален комплекс;

– обслужващите звена – Студентски стол и Студентско общежитие;

– административните отдели

 

  • Ÿ Изготвя:

– проекто-бюджети;

– месечни, тримесечни и годишни финансови отчети;

– отчети пред Контролния съвет на НАТФИЗ

 

  • Ÿ Отговаря по финансови въпроси пред одитните институции:

–  Министерство на образованието и науката

Сметна палата

–  Агенция за държавна финансова инспекция

–  Център за развитие на човешките ресурси

–  Национална агенция за приходите

–  Национален осигурителен институт

–  Столична община

– Други верифициращи органи

 

 

Главен счетоводител

Красимира Царева

тел.+ 359(2) 9231 224
e-mail: k.tsareva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Касиер счетоводител

Ева Сакаджийска

Тел:+ 359(2) 9231 285
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Финансов контрольор

Елица Ценова

Тел: + 359(2) 9231 243
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводители

Мая Колева

Тел:+ 359(2) 9231 283
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Стоянка Павлова

Тел:+ 359(2) 9231 282
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Яница Петкова

Тел:+ 359(2) 9231 284
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт Човешки ресурси

Александрина Василева

Тел: + 359(2) 9231 281
email: hr@natfiz.bg

Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа