Специалност Фотографско изкуство

Основана: 2017

Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

доц. Иглена Русева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Атанас Кънчев (Смесени жанрове в комерсиалната фотография и фотографско изкуство, Фоторедактиране в средствата за масова информация), доц. Иглена Русева (Фотографията в съвременна визуална среда), доц. д-р Красимир Андонов (Обработка на цифров фотографски образ), доц. д-р Николай Лаутлиев (Фотографска теория и критика), доц. Николай Цачев  (Фотография и илюстрация), доц. Владислав Будинов (Специални ефекти, цифров монтаж и анимация), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика)


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Специализираната подготовка се фокусира в модули посветени на фотографията в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, фотографска теория и критика, фотография и илюстрация, специални ефекти, анимация, цифров монтаж, смесени жанрове в комерсиалната фотография и фотографско изкуство, видеотехники, семиотика и подготовка и защита на авторски проект.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). Обучението завършва с публична защита на дипломна работа, която включва авторски проект – изложба от 20 фотографии, албум, специална техника и др. и теоретична разработка – минимум 40 страници.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността „Фотографско изкуство“ придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по фотография“ и възможност за работа като експерти в сферата на аудиовизията и новите медии; специалисти в областта на реставрацията, консервацията, съхранението и архивирането на фотографски образи, куратори на фотографски изложби и колекции.

 

Дипломни защити на Таня Дечева и Гергана Дамянова

 

4. ПРИEМ

  1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително депозира портфолио с творчески изяви (валидно за всички специалности едновременно).Целта на портфолиото е кандидатите да представят по най-добрия начин своите творчески възможности и естетически интереси. Всички материали трябва да бъдат качени и споделени в облачното пространство Google Drive в обем до 3 GB. В деня на изпита, всеки кандидат задължително носи със себе си и флашка, на която е дублирано депозираното портфолио.
  2. При подаване на документите, всеки кандидат подрежда по реда на желанието си специалностите във факултет „Екранни изкуства“, за които кандидатства.Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
  3. Приемният изпит във факултет “Екранни изкуства” се състои в събеседване с комисия (включваща декана и ръководителите на всички магистърски специалности) върху материалите от представеното портфолио.

 

ПОРТФОЛИОТО задължително съдържа автобиография на кандидата, представяща къде и кога е роден, какво образование е придобил и къде, какви материали предлага в портфолиото и защо, какви са причините за желанието му да получи образование в областта на аудиовизията в НАТФИЗ и какви са (според него) най-силните и най-слабите му личностни качества.

 

ПОРТФОЛИОТО може да съдържа:

  1. Литературни материали (сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, анализи, рецензии и др.) във формат .pdf, които не надхвърлят общо 30 страници.
  2. Изобразителни материали (картини, рисунки, колажи, фотографии, архитектурни проекти, костюмни и декорни проекти, и др.) във формат .jpg, които не надхвърлят общо 30 броя.
  3. Звукови материали (авторска музика, звукови колажи, вокални и музикални изпълнения, и др.) във формат .mp3, които не надхвърлят общо времетраене от 20 минути.
  4. Аудиовизуални материали (игрални, документални, анимационни, хибридни и др. филми, ТВ жанрове и др.) във формат 264 (.mp4), които не надхвърлят общо времетраене от 30 минути.

 

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­кото из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1856-1944/, С.,  Сеп­тем­в­ри, 1983

2. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­ко­то из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1945-1995/, С., Бъл­гар­ски ху­дож­ник, 2000

3. БЪ­РИ­АН Питър,  Капуто, Робърт – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та. Как се пра­вят ху­ба­ви­те сним­ки, С., Ег­монт,  Бъл­га­рия, 2003

4. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, Румен –  Фо­тог­ра­фия на ежед­не­ви­е­то,  Днев­на свет­ли­на, 2008

5. КО­ЛЕК­ТИВ – Фо­тог­ра­фи­я­та на ХХ век, С., Али­анс-97, 2002

6. ОЛ­СИ­НИ­ЪС, Ричард – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та, Чер­нобе­ли­те сним­ки, С., Ег­монт, Бъл­га­рия, 2006

7. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing

8. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Пeйзaж и прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди­гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing

9. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing

10. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо­тог­ра­фия, А&Т Publishing