Специалност Фотографско изкуство               Основана: 2017                          Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)     Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

доц. Иглена Русева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Атанас Кънчев (Работилница – черно-бяла фотография), проф. д-р Красимир Андонов (Работилница – Цветна фотография), доц. Иглена Русева (Работилница – Алтернативна фотография), доц. д-р Александър Нишков (Работилница – Цифрова фотография), Боряна Пандова (Работилница – видеоарт и миксмедия), Надежда Павлова (Съвременни тенденции във фотографското изкуство), доц. Николай Цачев  (Фотография и илюстрация), доц. д-р Николай Лаутлиев (Фотографска теория и критика), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика), и др.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от задължителни и избираеми дисциплини, носещи тясно специализирани знания в областта на фотографското изкуство.

Специализираната подготовка се фокусира в:

 1. Модули – работилници по черно-бяла, цветна, алтернативна и цифрова фотография, както и по видеоарт и миксмедия, в които студентите ще осъществят свои концептуално и формално завършени репрезентативни серии от фотографски произведения;
 2. Теоретични модули – съвременни тенденции във фотографското изкуство, световна култура, семиотика и фотографска теория и критика;
 3. Подготовка и защита на авторски проект.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). Обучението завършва с публична защита на дипломна работа, която включва авторски проект – изложба от 20 фотографии или  албум и теоретична разработка – минимум 40 страници.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността „Фотографско изкуство“ придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по фотография“ и възможност за работа като експерти в сферата на аудиовизията и новите медии; визуални артисти и куратори на фотографски изложби и колекции.

 

Дипломни защити на Таня Дечева и Гергана Дамянова

 

4. ПРИEМ

 1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително депозира портфолио с творчески изяви (валидно за всички специалности едновременно).Целта на портфолиото е кандидатите да представят по най-добрия начин своите творчески възможности и естетически интереси. Всички материали трябва да бъдат качени и споделени в облачното пространство Google Drive в обем до 3 GB. В деня на изпита, всеки кандидат задължително носи със себе си и флашка, на която е дублирано депозираното портфолио.
 2. При подаване на документите, всеки кандидат подрежда по реда на желанието си специалностите във факултет „Екранни изкуства“, за които кандидатства. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
 3. Приемният изпит във факултет “Екранни изкуства” се състои в събеседване с комисия (включваща декана и ръководителите на всички магистърски специалности) върху материалите от представеното портфолио.

 

ПОРТФОЛИОТО задължително съдържа автобиография на кандидата, представяща къде и кога е роден, какво образование е придобил и къде, какви материали предлага в портфолиото и защо, какви са причините за желанието му да получи образование в областта на аудиовизията в НАТФИЗ и какви са (според него) най-силните и най-слабите му личностни качества.

 

ПОРТФОЛИОТО може да съдържа:

 1. Литературни материали (сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, анализи, рецензии и др.) във формат .pdf, които не надхвърлят общо 30 страници.
 2. Изобразителни материали (картини, рисунки, колажи, фотографии, архитектурни проекти, костюмни и декорни проекти, и др.) във формат .jpg, които не надхвърлят общо 30 броя.
 3. Звукови материали (авторска музика, звукови колажи, вокални и музикални изпълнения, и др.) във формат .mp3, които не надхвърлят общо времетраене от 20 минути.
 4. Аудиовизуални материали (игрални, документални, анимационни, хибридни и др. филми, ТВ жанрове и др.) във формат 264 (.mp4), които не надхвърлят общо времетраене от 30 минути.

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

 1. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, Румен –  Фо­тог­ра­фия на ежед­не­ви­е­то,  Днев­на свет­ли­на, 2008
 2. КО­ЛЕК­ТИВ – Фо­тог­ра­фи­я­та на ХХ век, С., Али­анс-97, 2002
 3. ОЛ­СИ­НИ­ЪС, Ричард – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та, Чер­нобе­ли­те сним­ки, С., Ег­монт, Бъл­га­рия, 2006
 4. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing
 5. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Пeйзaж и прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди­гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing
 6. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing
 7. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо­тог­ра­фия, А&Т Publishing
 8. СУЛАЖ, Франсоа. – Естетика на фотографията. Загубата и оставащото. Издателство на НБУ, София 2012
 9. БОЯДЖИЕВ, Цочо – Философия на фотографията. Издателство „Изток-Запад“, 2014 г.
 10. ГАЙМЕР, Петер – Теории на фотографията. Издателство „Изток-Запад“, 2011 г.
 11. ПОПОВА, Вяра – Фотографията като път(уване) към… Издателство „Изток-Запад“, 2018 г.
 12. Улрих, Волфганг – История на неостротата. Издателство „Изток-Запад“, 2012 г.
 13. БАРТ, Ролан – Camera Lucida. Издателска група „Агата-А, 2001
 14. ЗОНТАГ, Сюзан – За фотографията. ИК „Златорогъ“, 1999
 15. ЗОНТАГ, Сюзан – Да гледаш болката на другите. Издателство „Изток-Запад“, 2015