Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

проф. д-р Емилия Стоева

 

 

 

 

Преподавателски екип:
проф. д-р Атанас Кънчев, доц. Иглена Русева, доц. д-р Красимир Андонов, доц. д-р Александър Нишков, д-р Вера Млечевска и много други изявени педагози от НАТФИЗ ”Кр. Сарафов”.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, фотографска теория и критика, фотография и илюстрация, специални ефекти, анимация, цифров монтаж, смесени жанрове в комерсиалната фотография и фотографско изкуство, видеотехники, семиотика и подготовка и защита на авторски проект. Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

 

2. ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с публична защита на дипломна работа, която включва авторски проект – изложба от 20 фотографии, албум, специална техника и др. и теоретична разработка – минимум 40 страници.

Завършилите специалността „Фотографско изкуство“ придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по фотография“ и възможност за работа като експерти в сферата на аудио-визията и новите медии; специалисти в областта на реставрацията, консервацията, съхранението и архивирането на фотографски образи, куратори на фотографски изложби и колекции.

 

 

Дипломни защити на Таня Дечева и Гергана Дамянова

 

3. ПРИEМЕН ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите задължително депозират творческа автобиография и комплектувано портфолио. То трябва да обединява

–  задължително фотографско портфолио от минимум 20 произведения с минимален формат 24х30 см;

–  подбор от сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по желание и избор на кандидата.

Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали извън фотографското портфолио трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно както фотографските възможности на кандидат-студентите, така и техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

ИЗПИТ (устен)

Разговор на кандидат-студента с изпитната комисия по представеното портфолио, както и по въпроси от теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Кандидатът обосновава своите теоретически, научни и академични интереси, представя своята научна и творческа биография.

 

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­кото из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1856-1944/, С.,  Сеп­тем­в­ри, 1983

2. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­ко­то из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1945-1995/, С., Бъл­гар­ски ху­дож­ник, 2000

3. БЪ­РИ­АН Питър,  Капуто, Робърт – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та. Как се пра­вят ху­ба­ви­те сним­ки, С., Ег­монт,  Бъл­га­рия, 2003

4. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, Румен –  Фо­тог­ра­фия на ежед­не­ви­е­то,  Днев­на свет­ли­на, 2008

5. КО­ЛЕК­ТИВ – Фо­тог­ра­фи­я­та на ХХ век, С., Али­анс-97, 2002

6. ОЛ­СИ­НИ­ЪС, Ричард – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та, Чер­нобе­ли­те сним­ки, С., Ег­монт, Бъл­га­рия, 2006

7. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing

8. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Пeйзaж и прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди­гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing

9. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing

10. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо­тог­ра­фия, А&Т Publishing