Проект „Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики от периферните райони на София за Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ“

 

Проектът включва изследване на публиките на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ, разработване на план – стратегия за достигане и ангажиране на реални и потенциални аудитории, както и поетапно приложение на определените дейности и задачи за изпълнение в стратегията.

Настоящата маркетингова стратегия обобщава основната, спомагателна и периферна дейност на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ в различни маркетингови аспекти. Обобщават се мисията, визията и стратегическите цели на двата театъра, както и външната среда като конкурентност на театралния пазар. В стратегията са представени обобщени резултатите от офлайн и онлайн направените изследвания на аудиторията, както и изследванията върху основни преки конкуренти от България и света. Извежда се стратегически план за маркетинговите дейности в рамките на период от три години.

Пълната стратегия може да прочете тук.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма „Публики“ 2022 г.