Специалност “Режисура за драматичен театър”

Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на клас специалност

“Режисура за драматичен театър”, Випуск 2022/2026

проф. Здравко Митков

 

 

Преподавателски екип:

проф. Здравко Митков(Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Пламен Марков (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър, Теория и история на режисурата), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър), проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата), проф. д-р Веселина Раева (Езикови кодове), проф. д-р Спаска Зафирова (История на философията, Естетика), проф. Николай Йорданов (Теория на представлението), проф. Юлиан Куюмджиев (История на музиката), доц. д-р Бойка Доневска (История на пластичните изкуства), проф. д-р Мира Каланова (Сценография за драматичен театър), доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова (Сценично движене), д-р Красимир Кастелов (Увод в историята на киното), д-р Диана Андреева (Маркетинг и реклама), д-р Десислава Стойчева (Арт мениджмънт), д-р Ина Божидарова (Културна политика), Калин Ангелов (Режисура за  драматичен театър), Явор Гърдев (Режисура за  драматичен театър), Людмила Стоин (Режисура за драматичен театър, Актьорство за драматичен театър), Асен Аврамов (Звук и музика в спектакъла);

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои сътрудници.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ.

Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

3. ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Режисьор за драматичен театър”. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали по личен избор:

  1. Монолог от драматургия
  2. Откъс от проза

Задължителен минимум от пиеси:

  1. Уилиам Шекспир „Хамлет“, „Ромео и Жулиета“
  2. Жан Б. Молиер „Дон Жуан“
  3. Николай В. Гогол „Женитба“
  4. Тенеси Уилямс „Трамвай Желание“
  5. Йордан Йовков „Албена“
  6. Пейо Яворов „В полите на Витоша“
  7. Станислав Стратиев „Рейс“

 

I КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема. Продължителност – 4 астрономически часа.

 

II КРЪГ

Представяне на подготвените от кандидата монолог и откъс от проза.

Поставени от комисията задачи върху представените материали.

Интерпретация и задачи върху непознат текст, зададен от комисията.

 

III КРЪГ

Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния минимум от пиеси.

Събеседване с комисията за проверка на общата култура, интересите, въображението и аналитичното мислене на кандидатите.

Коментиране на произведения на изобразителното изкуство, музиката, фотографията.

Събеседване с комисията.