Заповед №1437 /02.04.2024 – Такси за кандидатстване и обучение за учебната 2024/2025 година

 

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За участие в кандидатстудентските изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 283/5.05.2022 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2024/2025 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 100 лв. за 1-ви кръг, 80 лв. за 2-ри кръг, и 50 лв. за 3-ти кръг.

Забележка: При кандидатстване се заплаща такса само за 1 кръг. Таксите за следващите кръгове се заплащат след успешно преминаване на предходния кръг. Кандидатстудентите за бакалавърските специалности на факултета по „Екранни изкуства“ плащат еднократна такса от 100 лв., независимо от броя желани специалности.

Таксата за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се заплаща по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за КСК и име на специалността, за която кандидатствате (името може да е абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя