Помощник-ректорът на НАТФИЗ ръководи, организира и контролира административната и стопанска дейност на Академията.

Основните му функции са:
• Ръководи и отговаря за материално-техническото снабдяване и съвместно с главния счетоводител – за финансовата дейност на Академията.
• Полага грижи за правилното стопанисване и опазване на собствеността на НАТФИЗ. Планира и организира поддръжката, текущите и основни ремонти на материалната база.
• Ръководи и отговаря за проектиране, реконструкция и модернизация на основните фондове и капиталните ремонти.
• Организира и отговаря за законосъобразното провеждане на търговете и конкурсите по ЗДС и ЗОП.
• Ръководи, организира и контролира непосредствено работата на обслужващите и спомагателни звена.
• Представлява НАТФИЗ пред учреждения, организации и други лица по всички стопанско-икономически въпроси.


Помощник-ректор

Владимир Кузманов

тел: + 359 2 9231 223
e-mail: vl.kuzmanov@gmail.com

Помощник-ректор на НАТФИЗ от м. Март 2012 г. От 2000 до 2009 година е работил в Държавна агенция за бежанци при Министерския съвет, като началник отдел и държавен експерт. От 1983 до 2000г. на различни длъжности в Министерството на вътрешните работи. От 1979 до 1983 –председател на студентския жилищен съвет в Студентски град Христо Ботев и район Христо Ботев. Задочна аспирантура във Висш лесотехнически институт.
Завършил Лесотехнически университет със специалност инженер-технолог и ВТУ със специалност юрист.
Говори руски и френски език.