“Актьорът във фокуса на психологията: Съвременни аспекти” – Интерактивен семинар-дискусия

 

Актьорът във фокуса на психологията: Съвременни аспекти

На 6 октомври 2022 г. в Заседателната зала на НАТФИЗ се проведе Интерактивният семинар – дискусия: “Актьорът във фокуса на психологията. Съвременни аспекти”.  Семинарът има за цел да стартира междудисциплинарна научно-практическа дискусия за спецификите на грижата за психичното здраве и благополучие сред хората, избрали днес този творчески и житейски път.

Какви са спецификите на творческата личност на актьора и как те се отразяват на преживяването за успех и удовлетвореност? Как “психологичните рискове” в професията и свързаните с нея трудности влияят на психичното благополучие на актьорите? Готова ли е психологичната наука да подкрепи актьора в справянето му с предизвикателства, пред които се изправя, както на сцената, така и в живота и какво мислят самите актьори?

Интерактивната дискусия бе водена от д-р Деница Каприева и ас. Дияна Добрева-Христова – психолози и научни изследователи, които поставиха на обсъждане данни от научните си изследвания, проведени сред представители на професионалната гилдия в България (професионални актьори и студенти по актьорско майсторство) през последните две години.

По време на семинара бяха представени и обсъдени данни от научно-психологичното изследване, проведено от д-р Каприева, което проследява изразеността на базисни личностни характеристики при актьорите и тяхната връзка с удовлетвореността от живота, с професионалния успех, със склонността към рискови поведения. Ас. Добрева-Христова води искусията за специфичните за актьорската професия стресови натоварвания и тяхното влияние върху пълноценното човешко функциониране, устойчивостта и способността за възстановяване води е . Бяха редставени резултати от научното ѝ изследване, фокусирано върху въпроса: “Какво помага на човек да създаде и  реализира своя “Жизнен проект”, независимо от трудностите?”.

снимки: Теодора Тодорова

В контекста на очертаните тенденции бяха обсъдени в диалог между психологията и актьорството нуждите от адаптирано към творческата идентичност психологично консултиране, подкрепящо както професионалния плам и вдъхновение, така и личностното, емоционално и социално развитие, и пълноценно човешко функциониране на хората в актьорската професия.

Информация за водещите:

Деница Каприева е магистър по“Клинична и консултативна психология” и доктор по “Културна и диференциална психология”, СУ “Св. Климент Охридски”. Дисертационният ѝ труд е на тема “Личностни характеристики и нагласи към професията сред българските актьори”. Д-р Каприева е преминала редица специализирани обучения и практикува в сферата на психологичното консултиране и психологичната подкрепа на деца, юноши и възрастни.

Дияна Добрева-Христова е психолог и научен изследовател в областта на консултативната психология и чувствителното към творческата идентичност психологично консултиране, асистент в Института за изследване на населението и човека в БАН, в секция “Социална, трудова и консултативна психология”. Дисертационната ѝ работа е на тема: “Изследване на екзистенциалната изпълененост и пълноценното човешко функциониране при актьори и психологично консултиране.”