Чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев е новият ректор на НАТФИЗ

 

Чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев е новият ректор на НАТФИЗ!

 

На 13-ти февруари 2024 г. в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ се проведе Общо събрание за избор на нов ректор, нов академичен съвет и контролен съвет. След двата последни успешни мандата проф. д-р Станислав Семерджиев предаде ръководството на чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев. Пожелаваме на добър час на новия ректор!

 

Образование и академичен статус

Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството в катедра „Световна култура”. Възпитаник е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на филологическите науки от 1997 г. с тезата „Семиотика на цвета”. Доцент от 1999 г.  и професор по семиотика от 2003 г. Член-кореспондент на БАН по семиотика на изкуството от 2021 г. (отделение „Изкуство и изкуствознание“).

 

Преподавателски, изследователски и творчески опит

След дипломирането си постъпва на работа в Литературния институт към БАН, където работи до 1999 г. като изследовател по проблеми на литературната история и теория (литературна семиотика). Преподавателската си дейност започва през 1992 г. в СУ „Св. Климент Охридски” (като асистент по нова българска литература) и в току-що създадения Нов български университет (като преподавател по семиотика до 2006 г.).

От 2006 г. е гост-професор, а от 2010 г. професор по семиотика на изкуството в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”.

Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката с различни области на културата (литература, кино, театър, изобразително изкуство) – с акцент върху диалога между словото и образа.

Изследователската му дейност е в областта на приложната семиотика и е изцяло интердисциплинарна, като през годините извървява път от литературната семиотика до семиотика на изкуството. Голяма част от заниманията му през последните години са посветени на проблеми на образа в културната история (динамиката между текст и изображение – от християнското изкуство до света на киното). Член на различни национални и международни проекти в областта на хуманитарните науки, изкуствата и висшето образование, по време на които в периода 1996 – 2004 г. е специализирал в Ун­­­гар­ската­ ака­де­­мия на на­уките в Будапеща, Словашката ака­де­мия на на­­­у­ки­те в Братислава и Британската академия в Лондон. Автор и ръководител на интердисциплинарни проекти, свързващи българската култура със Светите земи и Света Гора – Атон, което налага многократни дългогодишни теренни проучвания в Атон от 2004 г. до момента.

Автор на множество публикации в научни списания и в сборници с материали от конференции и конгреси, както и на монографиии издания, сред които ранните трудове по семиотика („Семиотика на цвета в поетичния текст“, 1997; „Подир сенките на знаците“, 2001; „Слово и образ“, 2003, отличена през същата година с първа награда за хуманитаристика на Сдружение на български писатели)Литературната семиотика“, 2004; „Семиотика на парите“, 2010), както и по-късните трудове върху културата и изкуството на Атон (от 2015 до момента), които включват десет авторски монографии, посветени на диалога между словото и изображението, обединени в многотомната поредица „Атониада“.

През 2012 г. стартира авторски проект „Атон в рисунки и фотографии” съвместно с художника Андрей Янев, от който са реализирани над десет художествени изложби. През 2022 г. голяма част от творбите в изложбите са обединени в юбилеен албум „Атон в рисунки и фотографии“. Фотографии от този албум, както и томовете от поредица „Атониада“, са притежание на голяма част от Атонските манастири.

 

Административен и експертен опит

Национален Болонски съветник за България по въпроси на висшето образование от квотата на Съвета на ректорите (2004-2008). Член на Консултативния комитет на Еразъм, НА „Сократ” България (2005-2006). Член на УС на Националния съвет за дистанционно обучение (2001-2009; 2018 – до момента). Заместник-ректор по учебната дейност и качеството в НБУ (1999-2007). Съпредседател на Асоциация на частните висши училища в България (2003-2009). Член на Настоятелството на ВУЗФ (2007-2010) и на комисии към Настоятелството на НБУ (1999-2006). Председател (от 2008 г.) и почетен председател (от 2016 г.) на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование. Учредител и председател на Центъра за семиотични и културни изследвания (от 2012 г.). Член на Акредитационния съвет на НАОА от квотата на Съвета на ректорите (от 2020).

В НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ до момента е бил ръководител на катедрата „Световна култура“, председател на Консултативния съвет „Стратегическо развитие”, член на академичния съвет на НАТФИЗ, член на факултетния съвет на факултет „Екранни изкуства” и председател на Общото събрание на факултет „Екранни изкуства”.