Доклад на IN SITU анализира креативните творчески индустрии (КТИ) в рамките на европейските политики за иновации в извънградските райони

 

 

Доклад на IN SITU анализира креативните творчески индустрии (КТИ) в рамките на европейските политики за иновации в извънградските райони

 

Повечето технологични иновации се създават в градска среда, но селските или извънградските райони много често са плодородна почва за други видове нововъведения, като например организационни, социални или институционални. В доклада ”  State of Policies and S3s on Innovation and CCIs in Non-urban“, изготвен в рамките на проекта IN SITU, се разглежда степента, в която културната и творческата дейности са били била подкрепени чрез основните политики в рамката на ЕС за иновации в извънградските райони:

Общата селскостопанска политика (ОСП), политиките на сближаване и стратегиите за интелигентна специализация (S3).

Този доклад е разработен от изследователския екип IN SITU на Националния изследователски институт по земеделие, храни и околна среда (INRAE).

Това изследване оценява резултатите от проектите по LEADER и S3, както и подкрепата за дейности в областта на културата и наследството в рамките на тези програми. Анализът на проектите S3 и LEADER потвърди акцента, поставен върху теми като социални иновации, местни знания и работа в мрежа на местни и външни участници. И двете програми имат за цел да подкрепят и укрепват местните общности. Въпреки че КТИ не са достатъчно подкрепяни, те все пак получават внимание (и са изрична категория дейности в S3). Публичните политики по-лесно подкрепят технологичните иновации или селскостопанските дейности, които могат да бъдат свързани с туризма или с укрепването на културното наследство.

Основните резултати от изследването са:

  1. Иновациите в извънградските райони са преди всичко социални, културни и институционални, а други проекти, свързани с развитие на новостите, идват до голяма степен от действия, предприети от местни участници или групи.
  2. Анализът на политиките на ЕС за иновации в извънградските райони показва, че става въпрос предимно за технологични иновации.
  3. Въпреки това много действия надхвърлят рамките на технологичните иновации или само на селското, и очевидно са насочени към развитието на нови дейности в селските райони.
  4. Прегледът на проектите потвърждава, че социалните и културните иновации са по-важни от технологичните иновации в извънградските райони.
  5. Отчитането на всички измерения на иновациите продължава да бъде предизвикателство.
  6. Подкрепата за КТИ остава източник на напредък за публичната политика по отношение на извънградските райони.

Проучванията на иновациите в извънградските райони показват, че те са преди всичко социални, културни и институционални и появата им в тези територии, произтича до голяма степен от действия, предприети от местни участници или групи. Политиките в областта на иновациите се обединяват около темата за действията на общността.

Пълният доклад може да видите и изтеглите на английски тук