Специалност “Театрална продукция”   

Основана: 2018 г.   

Образователна степен: Бакалавър           

Продължителност: 4 години (8 семестъра) 

Форма на обучение: Редовно

Ръководител на специалността:

проф. д-р Лидия Върбанова

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Създадохме тази специалност с цел да отговорим на острата необходимост в българските театри и други видове сценични организации от професионален управленско-организационен, административен, художествено-технически и сценичен персонал.

По време на обучението си студентите усвояват основните принципи на театралното изкуство и театралния процес. Програмата ни фокусира върху теоретични знания и практически умения за продуцирането, създаването и реализирането на театрален спектакъл, като акцентира върху организационните, административните, техническите и творческите аспекти на сценичното творчество.

По време на обучението си студентите се запознават с технологията на постановъчния процес в театъра, методологията на сценичното творчество, координацията и взаимозависимостите на отделните части на театралния организъм.

В хода на обучението студентите изграждат професионални умения и навици в областта на организацията, администрацията и управлението на колективния творчески процес. Запознават се с основните методи, технологии и техники в театралния процес, учат се да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме тази бакалавърска програма в редовна форма на обучение с продължителност четири години (осем семестъра) в две основни фази на обучение:

  • Базисно обучение (I и II семестър), където студентите се обучават по широка палитра от основн дисциплини, свързани със световната култура и в частност – театралното изукство.
  • Профилирано обучение от (III до VIII семестър) – в която студентите изучават основните театрални професии и практикуват конкретен професионален профил чрез програмирани стажове в държавни и общински театри и други културни институти, агенции, дирекции, неправителствени организации.

Студентите завършват обучението си в програмата със защита на дипломен проект и полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити от всички семестри.

Абсолвенти специалност “Театрална продукция” (випуск 2018-2022 г.)

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността „Театрална Продукция“ придобиват Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Експерт по театрална продукция“ –Организационен профил или Художествено-технически профил, със следните възможностите за професионална реализация:

  • Организационен профил: Ръководител проект, Мениджър продажби, Маркетинг мениджър, Ръководител на отдел по продажбите, Мениджър „Връзки с обществеността“, Организатор „Реклама”, Мениджър „Проекти”, Експерт „Програми и проекти”.
  • Художествено-технически профил: Втори асистент-режисьор (инспициент), Театър майстор, Ръководител „Художествено осветление”, Ръководител „Звук”, Ръководител на художествено-техническа служба, Сценичен мениджър, Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Звукорежисьор, Специалист по мултимедия.

Освен професионална реализация в творчески организации, пециалността дава възможност на завършилите студенти да организират, продуцират и реализират самостоятелно творчески проекти и да стартират собствена предприемаческа дейност.

 4. ПРИЕМ ИЗПИТ

За специалност „Театрална продукция“ документи се подават от 22.08. до 26.08.2022 г. и допълнителен прием на документи на 07.09. и 08.09.2022 г.

При подаване на документите е необходимо да представите:

  • Автобиография (до 2 стр.)
  • Кратко мотивационно писмо (до 1 стр.)
  • Описание на организация на културно събитие, в което кандидатстудентът е взел участие, или е организирал самостоятелно (до 3 стр.)

Владеенето на някой от официалните езици на страните от Европейския съюз е преимущество в процеса на кандидатстване.

Приемаме студенти за учебната 2022-2023 г. в два кръга:

  • Първи кръг: По документи.
  • Втори кръг: Разговор с кандидата, насочен към организационните, управленските и техническите аспекти на творческата организация, с акцент театър и сценични изкуства. Въпросите обхващат също общи познания по теорията и практиката на изкуствата, мениджмънта, икономиката и хуманитарните науки.

Цел: Проверка на мотивацията на кандидата, способностите за организация, работа в екип, комуникативни способости, обща култура и бъдеща професионална ориентация към сценичните изкуства.

 

5. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА И КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с проф. д-р Лидия Върбанова:  

– Онлайн: чрез Viber или WhatsApp, по предварителна заявка (Тези онлайн платформи са свързани с тел. +359 888 318130)

– Чрез имейл: lidiavarbanova@gmail.com

– Контакт чрез LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lidiavarbanova/

– Контакт чрез професионален уебсайт: https://www.lidiavarbanova.ca/contact-2/

Консултацията се провежда след заплащане на съответната такса за консултация според изискванията на НАТФИЗ.

 

Документи се подават по електронна поща на адрес: tp@natfiz.bg