Специалност

“Театрална продукция”   

Основана: 2018 г.   

Образователна степен: Бакалавър   

Продължителност: 4 години

(8 семестъра) 

Форма на обучение: Редовно

Ръководител на специалността:

проф. д-р Лидия Върбанова

Основен преподавателски екип:

гл. ас. д-р Антон Угринов (Въведение  в театралната  режисураМетодология  на  театралния  процес), ас. д-р Екатерина Кънчева (Въведение  в   театралната   организацияУправление  в   културата), доц.  д-р  Мирослава  Гоговска   (Въведение  в   актьорството), д-р  Десислава Стойчева (Въведение в арт-мениджмънта; Комуникационни и презентационни умения), доц. д-р Мира Каланова (Визуални елементи на спектакъла), проф. д-р Васил Рокоманов (Въведение в театралната техника и технологии), проф.д-р Лидия Върбанова (Предприемачество и бизнес планиране в театъра),.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен средно-управленски персонал в администрацията и в художествено- техническите служби.

По време на обучението си студентите усвояват основните принципи на театралното изкуство. Придобиват се теоретични знания и практически умения за продуцирането, създаването и изпълнението, както за художествените, така и за организационните и техническите аспекти на сценичното творчество.

В административно-техническата част студентите трябва да усвоят технологията на постановъчния процес, координацията и взаимозависимостите на отделните части на театралния организъм, а в творческата част – да опознаят методологията на сценичното творчество.

В хода на обучението те трябва да изградят професионални умения и навици, да се запознаят с основните школи, методи, технологии и техники в театралния процес, да се научат да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. Базисно обучение (1 – 2 семестър) – в която студентите се обучават по основните дисциплини от театралната практика и теория. През тази първа година студентите изучават най-широката палитра от дисциплини, свързани с театралното изкуство – както с творческа, така и с организационна и техническа насоченост.
  2. Профилирано обучение (3 – 8 семестър) – в която студентите ще изучават основните театрални професии, както и ще се профилират чрез програмирани професионални стажове в държавни и общински културни институти, агенции, дирекции, неправителствени организации.

Завършването на обучението в бакалавърската програма е със защита на дипломен проект и полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността ТП придобиват Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация Експерт по театрална продукция – Художествено-технически профил или Организационен профил, със следните възможностите за професионална реализация (съгласно НКПД 2011):

 Профил „Художествено-технически”: Втори асистент-режисьор (инспициент), Театър- майстор, Ръководител „Художествено осветление”, Ръководител „Звук”, Ръководител на художествено-техническа служба, Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Звукорежисьор, Специалист по мултимедия.

 Профил „Организационен”: Ръководител проект, Мениджър продажби, Маркетинг мениджър, Ръководител на отдел по маркетинг, Ръководител на отдел по продажбите, Ръководител звено за връзки с обществеността, Ръководител звено „Реклама”, Мениджър „Връзки с обществеността”, Мениджър „Реклама”, Мениджър „Проекти”, Експерт „Програми и проекти”.

 4. ПРИЕМ ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат MP-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, естетически критерии, художествени наклонности и кръгозор.

При изпращане на документите, за аудиовизуалните, визуалните и аудио- материалите се прилагат линкове към интернет платформи или облачни пространства, където могат да бъдат видени с предоставена парола.

Приемните изпити по специалността „Театрална продукция” се провеждат в два кръга:

I  кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

 Забележка: За издържалите I кръг от кандидатстудентските изпити в която и да е специалност в НАТФИЗ, успехът от явяването им се зачита като оценка за издържан I кръг за специалност „Театрална продукция“.

II кръг (устен изпит)

Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата. Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представеното портфолио, с цел установяване на организационни умения, рефлективност при вземане на решения и предразположение за работа в екип на кандидата.