„Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година

„Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

„Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година.

Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г. В проекта ще могат да се включат около 46 000 студенти от всички висши училища в България. Квотата за НАТФИЗ е 97 студенти. Информационната система на проекта „Студентски практики“ е достъпна на следния адрес:

http://praktiki.mon.bg/sp/

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

Ако имате нужда от съдействие при кандидатстването ви, обърнете се към:

Димитър Енчев  – функционален експерт за факултет „Сценични изкуства“, Драматичен театър.

Валентина Германова – функционален експерт за факултет „Сценични изкуства“, Куклен театър .

Красимира Иванова – функционален експерт за факултет „Екранни изкуства“.

Договорите по проекта се подават при функционалните експерти.

Повече информация прочетете тук.