Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08. 0013 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08. „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 20 февруари 2013 министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров връчи на ректора на НАТФИЗ проф. дн. Любомир Халачев договора по спечеления проект „Усъвършенстване на системата за управление и повишаване на качеството на предлаганите услуги в Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов”.

Основната цел на проекта е разработването и внедряването на единна информационна система за осигуряване, управление на учебния процес и контрол на качеството и подобряване на цялостното функциониране на Академията, чрез създаване на информационна среда за управление на процесите, мониторинг и управление на качеството на учебния процес, на процесите за вземане на управленски решения и за подобряване качеството на услугите, предлагани на потребителите.

Проектът е финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.