Социален диалог в сектора на независимите и комерсиални сценични изкуства: В търсене на решения

Социален диалог в сектора на независимите и комерсиални сценични изкуства: В търсене на решения

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на Магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии, както и студенти от програмата, се включиха в проект на Европейския съюз, ръководен от асоциацията PEARLE – Live Performance Europe и EAEA. Едногодишното изследване обхвана пет държави от Централна и Източна Европа – Чехия, Румъния, Сърбия, Полша и България. Целта на проекта е да проследи взаимоотношенията и ролята на творческите професионални съюзи, асоциациите на работодателите и държавата в тристранния диалог в сектора на живите сценични изкуства, които не получават регулярна държавна подкрепа; да определи характеристиките и предизвикателствата на този сектор, както и да очертае предложения за насърчаване на социалния диалог.

Изследователската работа беше завършена през м. февруари 2020 г. преди избухването на пандемията от Ковид-19. В рамките на заключителния регионален онлайн семинар, който се състоя на 2 декември 2020, се обсъдиха потенциални нови решения и преосмисляне работата на сектора на живите сценични изкуства в новите условия.

Фокус група-София-ноември 2019 г.

 

Регионалният доклад за България, който е резултат от изследването, се основава на преглед на съществуващи документи и публикации, индивидуални интервюта със заинтересовани страни, три срещи на фокус-групи в Стара Загора, Пловдив и София, както и онлайн проучване. Част от заключенията в доклада са, че този сектор е силно концентриран, фрагментиран и динамичен. Съществува несъответствие между общата стабилност в субсидирания от държавата сектор и уязвимостта на независимия сектор на изпълненията на живо.

Фокус група-Пловдив-ноември 2019 г.

 

Общото отсъствие на конвенционални пространства за независими постановки на сценични изкуства също е ключов проблем. Секторът не е напълно консолидиран и неговата цялостна роля на застъпничество и лобиране е доста слаба. Двата действащи професионални съюзи предприемат в последните години важни стъпки за подобряване условията на труд на работещите в сектора и свързаните с това аспекти. Основният инструмент на социалния диалог – колективните трудови договори, се прилагат главно в държавно субсидирания сектор и не присъстват, или не са приложими, за частните и независими организации. Една от силните страни на социалния диалог в сектора е, че той е тристранен и държавата играе ключова роля в процеса на преговори. Докладът представя възможни направления на развитие на национално, организационно и секторно ниво.