Научно списание “Близък план” – НАТФИЗ

„Близък план“ е двойно анонимно рецензирано двуезично (книжовен български и Standard British English) електронно научно списание с отворен достъп, посветено на значими теоретични и емпирични изследвания във всички аспекти на визуалните и сценичните изкуства, издавано два пъти годишно от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Списанието има за цел да насърчава, създава и популяризира критически изследвания и иновативни творчески практики, адресиращи теми свързани с анимацията, танца, театъра, пантомимата, киното, телевизията, новите медии, виртуалната и смесената реалност, филмовия дизайн, сценографията, фотографията, драматургията, звуковия дизайн, кино и театралната журналистика.

„Близък план“ е дигитален форум, окуражаващ дебата и крос-дисциплинарния обмен относно осмислянето и теоретизирането на визуалните и сценичните изкуства като научноизследователска и художественотворческа практика чрез разнообразни методи, медии и теории.

Списанието предоставя възможност за публикуване на:

  • научни статии с обем между 18000 и 27000 знака (включително бележки и цитирана литература),
  • визуални есета или интерактивни изложби с обем до 12 изображения, 3 аудиовизуални материала и текст между 2000 и 2500 знака (включително бележки и цитирана литература),
  • рецензии и критически анализи с фокус върху съвременни проблеми в изкуството, публикувани монографии, научни изследвания или осъществени творчески проекти с обем между 5500 и 8000 знака (включително бележки и цитирана литература),
  • архивни снимки и спомени с обем до 6 изображения, 2 аудиовизуални материала и текст между 2000 и 2500 знака (включително бележки и цитирана литература),
  • непубликувани архивни текстове с обем между 18000 и 27000 знака (включително бележки и цитирана литература).

Очакваме предложенията Ви с материали за публикуване в пълния им обем и в съответствие с общите изисквания на имейл адрес closeup@natfiz.bg в срок до 10.03.2023 г.

 

⇒Допълнителна информация

⇒Общи изисквания