Специалност “Екранна драматургия”

Основана: 2021

Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

проф. д-р Станислав Семерджиев

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Станислав Семерджиев (Драматургичен проект), проф. Мартин Тау (HFF, Munich, Germany – Жанрови канони в сюжетостроенето), проф. Франсиско Менендес (University of Nevada, Las Vegas, USA – Производствени модели във виртуална и огментирана реалност), доц. д-р Алесандро Нани (BFM, Tallinn, Estonia – Трансмедийна комуникация), проф. д-р Mария-Рита Коивумаки (Aalto University, Helsinki, Finland – Поетична драматургия), доц. д-р Радостина Нейкова (Драматургия в хибридни игрални форми), доц. д-р Петя Александрова  (Заглавия и финали в драматургията)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната драматургия и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции. Задължително е студентите да имат познания по английски език най-малко на ниво В2, тъй като 50% от занятията се провеждат на този език от преподаватели от Германия, Финландия, Естония, Израел, САЩ и др.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Специализираната подготовка се фокусира в модули посветени на жанрови канони в сюжетостроенето, трансмедийна комуникация, производствени модели във виртуална и огментирана реалност, обучение в неформална образователна среда, поетична драматургия, и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). През първия семестър студентите работят по етапите на драматургичните си проекти в избрания от тях профил. През втория семестър студентите завършват драматургичната част и подготвят проекта си за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по екранна драматургия“ и имат възможност да работят като независими сценаристи на всякакъв вид проекти в аудио-визуалната индустрия и интерактивни медии, както и да работят във всички държавни и частни филмови и телевизионни институции, които изцяло или частично създават всякакъв вид екранни продукти, както и в организации, работещи в областта на новите медии.

 

4. ПРИЕМ

  1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително депозира портфолио с творчески изяви (валидно за всички специалности едновременно).Целта на портфолиото е кандидатите да представят по най-добрия начин своите творчески възможности и естетически интереси. Всички материали трябва да бъдат качени и споделени в облачното пространство Google Drive в обем до 3 GB. В деня на изпита, всеки кандидат задължително носи със себе си и флашка, на която е дублирано депозираното портфолио.
  2. При подаване на документите, всеки кандидат подрежда по реда на желанието си специалностите във факултет „Екранни изкуства“, за които кандидатства.Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
  3. Приемният изпит във факултет “Екранни изкуства” се състои в събеседване с комисия (включваща декана и ръководителите на всички магистърски специалности) върху материалите от представеното портфолио.

 

ПОРТФОЛИОТО задължително съдържа автобиография на кандидата, представяща къде и кога е роден, какво образование е придобил и къде, какви материали предлага в портфолиото и защо, какви са причините за желанието му да получи образование в областта на аудиовизията в НАТФИЗ и какви са (според него) най-силните и най-слабите му личностни качества.

 

ПОРТФОЛИОТО може да съдържа:

  1. Литературни материали (сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, анализи, рецензии и др.) във формат .pdf, които не надхвърлят общо 30 страници.
  2. Изобразителни материали (картини, рисунки, колажи, фотографии, архитектурни проекти, костюмни и декорни проекти, и др.) във формат .jpg, които не надхвърлят общо 30 броя.
  3. Звукови материали (авторска музика, звукови колажи, вокални и музикални изпълнения, и др.) във формат .mp3, които не надхвърлят общо времетраене от 20 минути.
  4. Аудиовизуални материали (игрални, документални, анимационни, хибридни и др. филми, ТВ жанрове и др.) във формат 264 (.mp4), които не надхвърлят общо времетраене от 30 минути.