СЪБИТИЯ                 

Камелия Николова

Проф. д.н. Камелия Николова

Катедра "Театрознание"

Образование

1978 – 8-ма гимназия „Васил Левски”, София, профил: английски и математика

1978-1979 – СУ „Св. Климент Охридски”, Филологически факултет
1979-1984 – НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Театрознание” – магистър
1988-1991 – Докторант по “История на европейския театър” към катедра “Театрознание”, НАТФИЗ – дисертация “Произход и естетически основания на театралната режисура”
1993-1994 – Специализира история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей, Лондон, Обединеното кралство

 

Научни степени и звания/длъжности:

2006 – Професор по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)

2006 – Професор по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)
2004 – Доктор на науките (доктор на изкуствознанието)
2001 – Доцент по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)
1999 – Доцент по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)
1994 – Доктор

 

Професионална кариера:

От 1992 г. е асистент, доцент (1999) и професор (2006) по “История на европейския театър” и по “Теория на режисурата” в НАТФИЗ, като от 2000 г. е и ръководител на катедра “Театрознание”. Преподавателската й дейност е съчетана с научно-изследователска работа в сектор „Театър” на Института за изследване на изкуствата към БАН, където от 1994 г. е асистент, доцент (2001) и професор (2006), както и с  критическа практика. Гост-професор е в Нов български университет и НХА “Николай Павлович, както и гостуващ лектор в чужди университети.

Участвала е с доклади и като организатор и водещ в много научни конференции в България, Обединеното кралство, САЩ, Полша, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Франция, Германия.

Член е на Международната организация на театралните критици IATC, Сдружението на театроведите, театралните критици и драматурзите към САБ, Комисията по публикациите на OISTAT и на Международната организация за европейска драма THE FENCE.

Била е експерт в комисии към НАОА, МК и Европейската комисия.

 

Редакторска дейност: 

2001 до днес – Главен редактор на Годишник на НАТФИЗ;

1999-2001 – Член на редколегията на сп. “European  Journal of Arts Education”;

1997 до днес – Редактор и автор на страница “Сцена” във в. “Литературен вестник”; 2000 до днес – Член на редколегията и съставител на сп. “Homo Ludens”;

2001 до днес – Член на редколегията на сп. “Следва”;

2007 – Заместник-главен редактор на сп. “Проблеми на изкуството”

2014 до днес – Член на редколегията на сп. “Papers of BAS. Humanities and Social Sciences”

 

Публикации:

Книги
1995 – Николова, Камелия. Другото име на модерния театър. Произход и естетически основания на драматичната режисура. София: УИ “Св. Климент Охридски”

1998 – Николова, Камелия. Белези от нищото. Статии и есета за театъра. С., ГЕА 2000.
2000 – Николова, Камелия. Експресионистичният театър и езикът на тялото. УИ “Св. Кл. Охридски”
2004 – Николова, Камелия Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни. София: Фигура

2007 – Николова, Камелия.Театърът на границата на ХХ и ХХІ век. София: Фигура

2009 – Николова, Камелия. Британската драма 1945–1989. София: Институт за изкуствознание, БАН

2011 – Николова, Камелия (в колектив). История на българския театър. Т. ІV. Българският театър между двете световни войни. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН
2013 – Николова, Камелия. Българският театър след 1989 и новата британска драма. София: УИ “Св. Климент Охридски”

2015 – Николова, Камелия. Театърът в началото на ХХІ век. София: Панорама плюс

2017 – Kamelia Nikolova (with an international team). ODZYSKANA AWANGARDA. Warszawa/Krakow: Instytut Teatralny, Uniwersytet Jagielloński. (Индивидуална част:  Kamelia Nikolova. Bułgarska awangarda teatralna)

 

Енциклопедии, сборници:

Николова, Камелия (2001, в колектив). Познатата / непознатата българска драма. София: Антракт

Николова, Камелия (2005, 2008, в колектив). „Енциклопедия на българския театър“. С.

Николова, Камелия (2005, в колектив). Театралната наука и критика – равносметки и перспективи.  София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

Николова, Камелия (2006, в колектив). Българското драматургично наследство – нови прочити. София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

Nikolova, Kamelia (2014,  in an international team). Digital Theatre Words. OISTAT

Николова, Камелия (2014, в колектив). Шекспир в България днес. София: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

 

Избрани студии и статии:
Nikolova, Kamelia. Bulgarian Drama Directing as an Ethical Codex. In: The European Legacy. Cambridge, USA. 1996, N.1.

Nikolova, Kamelia. Ausverkauf der Innovationen. In: Theater der Zeit (Recherchen 61: Landvermessungen Theaterlandschaften in Mittel-, Ost und Sudosteuropa). Berlin. 2008

Nikolova, Kamelia. Ice-cold Winter Landscapes after Love: Shakespeare in Sfumato, Sofia. In: Critical Stages: The IATC (International Association of Theatre Critics) е-jornal, 2011, 5

Nikolova, Kamelia. Der aufstand der verspateten modernisten. Generationen, Personlichkeiten und Asthetiken im zeitgenossischen bulgarischen Regietheater. In: Theater der zeit, Recherchen 83. Berlin, 2011

Nikolova, Kamelia. Der Hunger nach Wahrheit. Bulgariens Gesellschaft rebelliert auf der Strabe und Theater. Nuntrat die Regierung endlinchzuruck. In: Theater der zeit. October, Heft Nr 10, 2014

Nikolova, Kamelia. Theatre expressionism in Bulgaria: Geo Milev – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, BAS, 2015, Volume 2, № 3-4

Nikolowa, Kamelia. Nowy dramat Bulgarski. Ku teatrowi politycznemu – DIALOG. Warszawa, maj 2015, № 5

Nikolova, Kamelia. Silence of Loneliness in the Noisy World of Technology – Critical Stages/Scenes Critiques, IATC webjournal/Revue web del’AICT-June 2016: Issue No 13

 

И още около 300 студии и статии в специализирани издания в България и чужбина. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика в Обединеното Кралство, Германия, Полша, САЩ, Франция, Русия, Словакия, Македония, Сърбия, Чехия.

 

Представителни научни проекти

2017-2018 – Научен  проект „Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“. НАТФИЗ; Финансиране – ФНИ.

2017 – Международен научно-изследователски проект „The Reclaim Avant-Garde”. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Ministry of Culture, Warsaw, POLAND

2011-2014 – Международен проект “Digital Theatre Words”. OISTAT.

2005 – Проект “Janus” на Международната организация за европейска драма THE FENCE, UK.

2001 – 2011 – Колективен проект на сектор „Театър“ „История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век“.

1998 – Международен проект за подготовка на многотомен многоезичен речник на сценографските термини “New Theatre Words”. OISTAT. SWEDEN.

 

Обучение на докторанти
Ръководство на докторанти –НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, Институт за изследване на изкуствата към БАН, Нов български университет и др. – 12 докторанти

 

Награди
1996 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България
за книгата “Другото име на модерния театър” (1995)

1996 – Награда на Фондация “Аскеер” за театрална критика

2001 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България
за книгата “Експресионистичният театър и езикът на тялото” (2000)

2007 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в
България за “Българското драматургично наследство” (2006, с колектив)

2010 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в
България за книгата “Британската драма 1945-1989” (2009)

2012 – Награда ИКАР за критически текст за “История на българския театър. Том ІV.
История на българския театър между двете световни войни” (2011, с колектив)

2013 – Награда “Златна маска” на Драматичен театър-Варна за театрална критика

2014 – Награда ИКАР на Съюза на артистите в България за критически текст за книгата
“Българският театър след 1989 и новата британска драма” (2013)

2015- Номинация за Награда ПИТАГОР за наука и научни постижения в категория
“утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки”

2016 – Награда „Златен век” на Министерството на културата

 

Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа

 

Премиерата на книгата на проф. д.изк.н. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма”

 

Излезе от печат книгата на проф. д.изк.н. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма” – второ преработено издание