Прием по специалности за 2021/2022 учебна година

(едногодишно обучение)

 

⇒Екранна драматургия (НОВО)

⇒Анимационна режисура (НОВО)

⇒Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

⇒Мениджмънт в екранните изкуства

⇒Режисура в сценичните изкуства

⇒Театрално изкуство

⇒Публична реч

Фотографско изкуство

Екранна режисура

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 373 / 22.04.2021 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2021/2022 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

Таксата за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се заплаща по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за КСК и име на специалността, за която кандидатствате (името може да е абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя

 

 

НАРЕДБА за ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

⇒КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

⇒НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

⇒ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават онлайн от 23 до 27 август 2021.

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 

 

За повече информация – info@natfiz.bg

и тел. 0889 00 2331

(работно време: понеделник–петък, 9.00 ч.–18.00 ч., обедна почивка: 13.00 ч.–14.00 ч.)