Специалност “Театрално изкуство”

Основана: 2005

Образователна степен: Магистър

Продължителност – 1 година (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

проф. д-р Венета Дойчева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д.н. Камелия Николова (Съвременни сценични практики); проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата); проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството); доц. д-р Асен Терзиев (Специфика на театралния спектакъл, Комуникация на чужд език – английски), гост доц. д-р Вилия Великова (Педагогика на изкуството); гост доц. д-р Петър Горанов (Съвременни философски идеи; Етика);  гост доц. д-р Румяна Николова (Подготовка и развитие на сценичен проект); гост д-р Деляна Манева (Текст и режисьорска интерпретация; Гротовски и лабораторният театър), гост д-р Мирена Станева (Европейски културни политики и проекти); д-р Красимир Кастелов (Практическо редактиране на текст)

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността има за цел:

– да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението на сценичните продукти, налагат появата на широко информирани, креативни и способни да взимат адекватни и бързи решения личности.

– да предложи задълбочено широко обхватно знание за сценичното изкуство. Професионалисти от различни творчески професии (актьори, сценографи, музиканти) и хуманитарни области  (журналисти, филолози, философи) могат да разширят компетентностите си в разнообразни посоки, свързани с историята и теорията на театъра. Програмата предлага и актуален поглед към динамиката на обновяващата се театрална практика в национален и международен план.

– да осигури възможност за специализирано навлизане и усъвършенстване на избран от кандидата профил на театралната дейност. Разностранните интереси на театралните експерти могат да бъдат насочени в специализирани дейности (нови инициативи и творчески концепции за събития, изследвания и програми, както в полето на театралното творчесто, така и в сферите на образованието, науката и културната политика).

 

Преподавателски екип и акценти в обучението

Преподавателите са високо квалифицирани специалисти в академичните изследвания за театър с широка професионална компетентност и признание в национален и международен план. В екипа има хабилитирани лица от НАТФИЗ, както и от други висши училища и изследователски центрове. Всички преподаватели активно работят в полето на науката и на реализацията на театрални проекти (специализирани издания – „Проблеми на изкуството”, сп. „Homo Ludens”, „Литературен вестник” или театрални събития – Международен театрален фестивал „Варненско лято”).

В магистърската програма е заложен баланс между експертното знание за естетиката и практиката на театралното изкуство и поглед към идеи в обновяването на театралната дейност с нови проекти.

 

Към кого е ориентирана магистърската програма?

Магистърската програма е отворена към бакалаври от различни театрални и кино специалности, както и от други хуманитарни сфери. Дипломанти, завършили други висши училища в страната и чужбина се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на магистърската програма.

 

2. ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с публична защита на магистърска теза – теоретично изследване, в зависимост от избраната специализация.
Завършилите специалността “Театрално изкуство” придобиват образователно–квалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “Магистър по театрално изкуство”.

 

Възможности за работа:
• като експерти във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични произведения;
• в изследователски и образователни институции в областта на сценичните изкуства;
• експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и новите медии;
• специалисти в сферата на разпространение на сценични произведения, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на театъра, киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

 

3. ПРИЕМ

При подаване на документите кандидатите представят предварително изготвена теоретична разработка за изследователски проект на свободно избрана тема и кратка творческа автобиография.

 

І КРЪГ – по документи

ІІ КРЪГ  – разговор с комисията

Кандидатът представя пред комисията теоретична разработка на проект, който би искал да развие по време на своето обучение. Разговор върху проекта и евентуално представените творчески материали (заснет спектакъл, снимки, текстове, скици и т.н.), както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. БЕНЯМИН, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989
  2. БУРДИЙО, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004
  3. ВЪРБАНОВА, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
  4. НИКОЛОВА, К. „Театърът в началото на XXI век“, „ПАНОРАМА+ПЛЮС“, С., 2015
  5. НИКОЛОВА, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007
  6. ЗНЕПОЛСКИ, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003
  7. ТОМОВА, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003
  8. ДРАКЪР, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997
  9. Програма „Творческа Европа” https://creativeeurope.bg/
  10. Министерство на културата. Стратегия за развитие на културата 2019 – 2029 http://mc.government.bg/files/5495_Strategy_culture_.pdf

 

 

За консултации:

Проф. д-р Венета Дойчева

Тел. 0887 62 07 64

e-mail: veneta.doytcheva@gmail.com