Специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

Основана: 2005 г.

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година

Образователна степен: Магистър

 

Ръководител на специалността:
Проф. д-р Лидия Върбанова

 

 

 

 

Преподавателски екип: проф. д-р Лидия Върбанова, проф. д-р Марияна Лазаровапроф. д-р Иван Кабаковпроф. д-р Момчил Георгиевдоц. д-р Биляна Томовадоц. д-р Елена Тренчева, д-р Екатерина Кънчевад-р Десислава Стойчева, д-р Диана Андреева-Попйорданова, д-р Мила Стоева, д-р Мирена Станевад-р Ина Божидаровад-р Ива Никифорова, Митко Тодоров, Явор КойнаковДесислава Димитрова.
Студенти: Випуск 2020-2021     Студенти: Випуск 2019-2020

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

В магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ си поставяме за цел да подготвим мениджърите и лидерите на сценични организации, проекти и екипи, както и независимите предприемачи и продуценти в сценичните изкуства в България да работят с модерни управленски методи и финансови механизми, да използват онлайн технологии и дигитализация на творчески продукти, които да им помагат в развитието на успешна професионална кариера в различни видове творчески организации, както и в извеждането на българското сценично изкуство на Европейския и международен пазар.

Випуск 2020-2021, специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

Програмата ни фокусира върху ключови клонове на културните и творческите индустрии, като например: сценични изкуства /драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски – театър, опера, балет, танцово изкуство и др./, музикална индустрия, индустрия на фестивали и културни събития. Програмата не обхваща: културно наследство, изобразителни изкуства, филмова индустрия, издателска индустрия, софтуерна индустрия и архитектура.

Нашите приоритети в едногодишното обучение са върху основополагащи дисциплини и тяхната специфика в сценичните и творческите организации и проекти: икономика, финансиране, стратегически мениджмънт, културна дипломация и международно сътрудничество, Европейски културни политики и проекти, предприемачество и продуцентство, маркетинг, връзки с обществеността, управление на творчески екипи, договори и авторско право и други. Параметрите на основните дисциплини са допълнени от свободноизираеми курсове в различни направления, като например: мениджмънт в музикалните индустрии, предприемачество в интериорния дизайн и приложните изкуства, модна индустрия и други.

Снимки от часовете в програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ , Випуск 2019-2020

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме магистърската програма в редовна форма на обучение с продължителност една година (два семестъра). Част от занятията по теоретични предмети могат да се водят онлайн, по преценка на съответния преподавател и екипа на програмата. Програмата е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от задължителни дисциплини, и избираеми –  препоръчани от екипа на програмата. Обучението завършва с публична защита на магистърска теза според изискванията на програмата и Академията.

Снимки от часовете в програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ , Випуск 2019-2020

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършвайки специалността “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър”, с професионална квалификация “Мениджър в сценичнитете изкуства и индустрии” имате възможност да работите в следните области:

 • във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични и творчески произведения;
 • експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и някои клонове на културните и творческите индустрии;
 • специалисти в сферата на разпространение на сценични изкуства, фестивални прояви, културни събития;
 • специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на сценичните изкуства;
 • като независими предприемачи и продуценти на сценични и творчески проекти с комплексен характер, както и мениджъри на бизнес организации в творческите индустрии.

Снимки от Магистърската програма по “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ, Випуск 2019-2020

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите е необходимо да представите кратък авторски проект в областта на мениджмънта на сценичните изкуства и/или индустрии /до 5 стр./, кратко мотивационно писмо /до 1 стр./ и автобиография /до 2 стр./. Проектът може да е: Ваша визия и стратегия за развитието на съществуваща творческа организация; Ваша нова предприемаческа идея или Вашето отношение относно определен аспект в развитието и тенденциите в арт мениджмънта в България и/или в съвременния свят.

Владеенето на някой от официалните езици на страните от Европейския съюз е преимущество в процеса на кандидатстване.

Приемаме студенти за учебната 2023-2024 г. в два кръга:

Първи кръг: По документи.

Втори кръг: Обсъждане на проекта на кандидата и общ разговор с кандидата, насочен към аспекти на мениджмънта на сценичните изкуства и/или творческите индустрии, както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, мениджмънта, икономиката и хуманитарните науки.

Цел: Проверка на способностите на кандидатите за систематичен, ситуационен, мениджърски и маркетингов подход към организации и проекти в областта на изкуствата и някои от клоновете на творческите индустрии.

 

Снимки от програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: Випуск: 2019-2020 и 2020-2021

 

5. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА И КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с проф. д-р Лидия Върбанова – по всяко време, при предварителна заявка:  

– Онлайн: чрез Viber или Whatsapp.

– Контакт чрез LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lidiavarbanova/

– Контакт чрез професионален уебсайт: https://www.lidiavarbanova.ca/contact-2/

Консултацията се провежда след заплащане на съответната такса за консултация според изискванията на НАТФИЗ.

Имейл за подаване на документи за кандидатстващите за магистърски специалности,  факултет “Сценични изкуства”- priemfsim@natfiz.bg

Препоръчителна литература за подготовка:

 1. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
 2. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997
 3. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005
 4. Знеполски, Ив. “Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003
 5. Кабаков, И. 2015. “Дилеми на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 6. Кабаков, И. 2017. “Интегрирано управление на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 7. Министерство на културата, Стратегия за развитие на културата 2019-2029: http://mc.government.bg/
 8. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003
 9. Томова, Б., Андреева, Д. “Културните и творческите индустрии – фактор за устойчиво икономическо развитие и растеж”, 2012. http://president.bg/docs/1352301215.pdf
 10. Стойчева, Д. ,“Управление на иновативни театрални проекти”, изд. Валентин Траянов, 2014
 11. Халачев Л. „Изкуството да бъдеш продуцент“, 2017
 12. Varbanova, L. “Strategic Management in the Arts”, Routledge, New York/London, 2012
 13. Програма „Творческа Европа“:- http://www.creativeeurope.bg/
 14. Европейска комисия, информационна страница за култура: https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/growth-jobs_en

 

Снимките са от часовете в програми “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” и “Театрално изкуство”: Випуск 2020-2021

 

6. ОТЗИВИ НА СТУДЕНТИ

Обучението ми в Магистърската програма, ми даде стратегически знания и умения за съвременно  управление на културна организация , които допълват дългогодишния ми практически  опит като арт мениджър в цирковото изкуство. В програмата са включени изключително полезни предмети, например стратегически мениджмънт, дигитализация и нови технологии,  предприемачество, икономика и финансиране, които са задължителни за успешните мениджъри и лидери на 21 век. Програмата ме научи да мечтая смело, да изграждам бизнес стратегии, да бъда успешен лидер и непрекъснато да усъвършенствам себе си. По време на обучението се срещнах с изключителни преподаватели и колеги, разширих партньорската мрежа на агенцията си. Програмата предлага висококачествено обучение, водено от световните тенденции за съвременно  управление на културни организации и професионалното развитие на експерти и лидери  в  културата и изкуствата.“

Венета Стефанова

Випуск 2020-2021, Арт мениджър на “Стефани Арт Старс Агенция“

 

„Ако някой се колебае коя магистърска програма да запише – препоръчвам “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: повярвайте ми, има смисъл! Целта ми да кандидатствам в тази програма бе да придобия знания в сферата на мениджмънта на сценичните изкуства и да мога успешно да ги приложа в практиката. Всъщност, получих много повече от това: усъвършенствах своите комуникационни и презентационни умения, имах възможност да се запозная с ефективни международни практики в изкуствата. Едни от много важните и полезни предмети в програмата за мен бяха: арт мениджмънт, стратегически мениджмънт, театрално продуцентство, финансиране и маркетинг в изкуствата. Благодарение и на обучението ми в магистърската програма успях да заема позицията “Мениджър екип” в Театър НАТФИЗ. Създадох нови контакти и приятелства с известни експерти и мениджъри в областта на сценичните и екранните изкуства в България и по света. Магистърската степен съчета по чудесен начин теорията с практиката и разшири компетенциите ми като театрален мениджър и професионалист.“

Екатерина Цветкова

 

Магистър, специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства“ – НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ – /випуск 2018-2019г/. Тема на магистърска теза: „Маркетингови стратегии и методи за привличане и развитие на поколението Милениум като театрална публика“

 

“Магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ доразви и обогати опита ми в сферата на културния мениджмънт, особено в области като: иновации в творческите индустрии, стратегически мениджмънт, европейски културни политики и маркетинг в сценичните изкуства. По време на следването си в магистърската програма се случиха много събития, в които имах възможност да приложа получените знания. Някои от тях са: участие в иновативния, мащабен и високотехнологичен проект CONGLOMERATE (за който все още работя) в ролята на проектен мениджър; презентация на срещата на консули на министерствата на културата от Югоизточна Европа на тема „Повишаване ролята на културата с цел устойчиво развитие“; участие в два международни театрални фестивала – в Любляна (Словения) и Нитра (Словакия); член на жури на българската селекция за деветото издание на АСТ фестивал за свободен театър. Най-важни за мен остават срещите с прекрасните ми преподаватели – професионалисти в различни области, с които се надявам някой ден да работим заедно и, разбира се, колегите ми не само от сценичния, но и от екранния факултет на НАТФИЗ, които обогатиха вижданията ми по отношение на екипната работа и професионалната етика в творческите организации.“ 

Светломира Стоянова

Магистър, специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства“ – НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ – /випуск 2018-2019 г./. Тема на магистърска теза: „Стратегии за иновативно планиране и развитие на свободната театрална сцена в България