Съвременно кино в световната култура

 

Основана: 2022

Образователна степен: магистър

Продължителност: 1 година (2 семестъра)

Форма на обучение: редовно

 

Ръководител на специалността: доц. д-р Иван Иванов

 

Преподавателски екип:

доц. д-р Иван Иванов (Съвременно световно кино, История на киното), проф. д-р Мая Димитрова (Съвременно световно кино, История на киното), проф. д.н. Божидар Манов (Естетика на документалното кино), проф. д.н. Вера Найденова (Проблемът на жанра и стила в театъра и киното), проф. д-р Андроника Мартонова (Съвременно световно кино, История на киното), проф. д.ф.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството), проф. д-р Светлана Стойчева (Съвременна световна култура), доц. д-р Борис Минков (Съвременна световна култура), доц. д-р Александър Донев (Съвременно българско кино), Нели Димитрова (Основи на драматургията), Ирина Иванова (Редакторска практика, Принципи на критическия анализ)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е ориентирана към студенти, които желаят да изследват многообразието на съвременното световно кино и да задълбочат познанията си за ключови школи и направления, авторски стилове, актуална проблематика, естетически особености. Процесите и явленията в съвременното кино се разглеждат както в контекста на вече почти 130-годишната история на седмото изкуство, така и във връзка с тенденциите и процесите в съвременната световна култура и останалите изкуства. Магистърският курс предвижда широк кръг от задължителни и избираеми дисциплини, свързани с история и теория на изкуствата, медиите, киното, както и с практическото прилагане на наученото – редакторски практики, фестивален мениджмънт, разпространение и показ на аудиовизуални продукти, финансиране и маркетинг на изкуствата, авторски и сродни права в аудиовизията, комуникационни и презентационни умения.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). През първия семестър студентите усвояват методология и изграждат собствен инструментариум за работа с теоретична и историческа материя в областта на аудиовизията, а през втория семестър разработват магистърската си теза в обем не по-малък от 80 страници (без приложенията).

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация Магистър по кинознание“ и могат да се реализират в области като разпространение и показ на аудиовизуални продукти, преподавателска дейност в областта на аудиовизията, организация на фестивали и други форуми, мениджмънт на аудиовизуални компании или консултантска практика в комуникацията с национални и европейски аудиовизуални институции.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

  1. При подаване на документите, всеки кандидат задължително депозира портфолио с творчески изяви (валидно за всички специалности едновременно). Целта на портфолиото е кандидатите да представят по най-добрия начин своите творчески възможности и естетически интереси. Всички материали трябва да бъдат качени и споделени в облачното пространство Google Drive в обем до 3 GB. В деня на изпита, всеки кандидат задължително носи със себе си и флашка, на която е дублирано депозираното портфолио.
  2. При подаване на документите, всеки кандидат подрежда по реда на желанието си специалностите във факултет „Екранни изкуства“, за които кандидатства. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
  3. Приемният изпит във факултет “Екранни изкуства” се състои в събеседване с комисия (включваща декана и ръководителите на всички магистърски специалности) върху материалите от представеното портфолио.

 

ПОРТФОЛИОТО задължително съдържа автобиография на кандидата, представяща къде и кога е роден, какво образование е придобил и къде, какви материали предлага в портфолиото и защо, какви са причините за желанието му да получи образование в областта на аудиовизията в НАТФИЗ и какви са (според него) най-силните и най-слабите му личностни качества.

 

ПОРТФОЛИОТО може да съдържа:

  1. Литературни материали (сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, анализи, рецензии и др.) във формат .pdf, които не надхвърлят общо 30 страници.
  2. Изобразителни материали (картини, рисунки, колажи, фотографии, архитектурни проекти, костюмни и декорни проекти, и др.) във формат .jpg, които не надхвърлят общо 30 броя.
  3. Звукови материали (авторска музика, звукови колажи, вокални и музикални изпълнения, и др.) във формат .mp3, които не надхвърлят общо времетраене от 20 минути.
  4. Аудиовизуални материали (игрални, документални, анимационни, хибридни и др. филми, ТВ жанрове и др.) във формат 264 (.mp4), които не надхвърлят общо времетраене от 30 минути.