Година на основаване: 2013                         Образователна степен: Магистър   

Продължителност: 1 година (2 семестъра)   Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалност “Публична реч”

проф. д-р Веселина Раева

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Веселина Раева(Основи на публичната реч, Интерпретация на текст), доц. д-р Лора Мутишева (Основи на публичната реч),  проф. д.н. Иванка Мавродиева (Ораторско изкуство, Публична реч във виртуална среда),  доц. д-р Валерия Кардашевска (Ораторско изкуство, Невербална комуникация), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството), проф. Диляна Мичева (Двуединство – Слово и пеене), доц. Юрий Дачев (Текст за медии), доц. д-р Валентина Фиданова-Коларова (Поведение пред камера), д-р Надежда Панайотова (Актьорство в публичните комуникации), доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор), д-р Ралица Ковачева-Бежан (Техника на говора), д-р Маргарита Божилова-Андонова (Пластика и жест в поведението на лектора), д-р Красимир Куцупаров (Слово пред микрофон), Десислава Георгиева (Психология на публичната реч, Психология на кризата), Десислава Димитрова (PR и публични комуникации), Мария Касимова (Бизнес етикет и протокол)

 

Магистри специалност “Публична реч”, випуск 2021/2022

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи налагат необходимостта от висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера.

Образователни цели: усъвършенстване на личните, социалните и професионалните качества на всеки магистър, развиване на лидерския му потенциал чрез усвояване на ораторски, презентационни и комуникативни умения, на гласово-говорни техники за въздействие върху различен тип аудитории.

Магистри специалност “Публична реч”, випуск 2021/2022

Теоретичните познания за видовете монологични и диалогични ораторски изяви, формати и жанрове се затвърждават от широк спектър практически занятия, сред които „Публична реч във виртуална среда”, „Слово пред микрофон“, „Поведение пред камера“, „Бизнес етикет и протокол“, „Пластика и жест в поведението на лектора” „Правоговор”, „Техника на говора“, „Актьорство в публичните комуникации”, „Интерпретация на текст“ и др.

 

Квалифицираните преподаватели, от които 10 хабилитирани, 5 с научна степен „доктор” и 3-ма изтъкнати медийно популярни професионалисти в разнообразни направления.

Дипломирането се осъществява в годината на семестриалното завършване чрез полагане на държавен изпит без магистърска теза.

Магистри специалност “Публична реч”, випуск 2020/2021
Випуск 2018/19 с преподателите проф. д.н. Иванка Мавродиева, проф. д-р Веселина Раева, доц. д-р Валерия Кардашевска

 

Единствена по рода си в сферата на висшето образование, магистратурата по публична реч дава възможност за успешна реализация във всички професионални направления. Сред възпитаниците на специалността са журналисти, телевизионни водещи, актьори, учители, адвокати и представители на различни професии.

Разполагаме с научен, творчески и педагогически потенциал да задоволим и „най-причудливото” любопитство към езика и изразните му средства,  към изкуството и света, в който реалността се развива по–бързо от осъзнаването й и технологиите произвеждат култура и нови механизми на обществено взаимодействие.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година. Студентите се дипломират като полагат държавен изпит, който включва разработване на тема по време на курса на обучение и публично представяне.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Публична реч” придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по публична реч”. Те имат възможност да работят навсякъде, където съществува потребност от квалифицирана говорна комуникация и разнообразни поведенчески умения: в електронните медии; в различни обществени, културни и бизнес организации – държавни и частни; в рекламни агенции; в сферата на „Връзки с обществеността” и др. Получената подготовка може да бъде ценна допълнителна квалификация при заемане на отговорни длъжности и дава възможност за научно-приложни и теоретични изследвания в областта на обществените комуникации по проблемите на публичната реч.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят предварително написано есе (до две страници) на свободно избрана тема и  кратка автобиография.

По свой избор кандидатите подготвят прозаичен откъс от българската или световната литература с времетраене не повече от 5 минути.

 

І КРЪГ

Изпълнение на предварително подготвения текст.

Разговор с комисията за проверка на общата и езикова култура.

 

ІІ КРЪГ (анонимен)

Разработка на тема в сферата на изкуството и културата. Продължителност 2 часа.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Айзъксън, У. Стив Джобс. Официална биография. София: СофтПрес, 2011.
 2. Георгиева, Кремена. PR. Реторика. Медии. София: изд. Джикс, 2009.
 3. Гало, Кармайн. Говори като на TED. 9 тайни от водещи умове в света как да говорите пред публика. София: Рой Комюникейшън, 2018.
 4. Голман, Даниъл. Емоционална интелигентност. София: Изток-Запад, 2011.
 5. Кардашевска, Валерия. Паралингвистични средства като средство за въздействие на лектора. Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. София: Изд. Фабер, 2019, 100-110.
 6. Кардашевска, Валерия. Гласът в реториката: проявления в новата дигитална реалност, Реторика и комуникации, бр. 44, юли 2020, http://rhetoric.bg/
 7. Мавродиева, Иванка. Виртуална реторика – от дневниците до социалните мрежи. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010.
 8. Мавродиева, Иванка. Как да презентираме успешно? София: ИК Кота, 2007.
 9. Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св.Кл.Охридски”, 2013.
 10. Мутишева, Лора. Словесно действие в действие. Велико Търново: Изд. Фабер, 2019.
 11. Раева, В. Култура на говоримата реч. Култура на слуха, годишник на НАТФИЗ, 2014, София;
 12. Раева, В. (2019б). Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества, Реторика и комуникации, бр. 39, април, http://rhetoric.bg/
 13. Раева, В. Хигиена и профилактика на уморения глас, сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция: «Педагогическата комуникация: вербална и визуална, стр.69, ISBN: 978-619-00-1190-3, 2020
 14. Раева, В. Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа на университетския преподавател, сп. «Реторика и комуникации», научно списание, 2020; http://rhetoric.bg/

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

27 – 30 юни; 15 – 19 август (индивидуални консултации)

По индивидуална уговорка на имейл: veselinaraeva@yahoo.com

Консултациите ще се водят от проф. д-р Веселина Раева