ОБРАЗОВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ

1. Разработва структура на образователната дейност по направления, специалности, степени и форми на обучение.
2. Разработва модел за кадрово обезпечаване на образователната структура на НАТФИЗ по факултети и катедри;
3. Разработва длъжностните характеристики на научно-преподавателските кадри в НАТФИЗ и финансовите параметри за оценка на труда им!.
4. Разработва система за вътрешна оценка и поддържане качеството на обучението в НАТФИЗ.
5. Разработва документацията за нова акредитация на НАТФИЗ по направления, специалности, степени и форми на обучение, съобразена с изискванията на МОН и НАОА за евроинтеграционна характеристика.
6. Разработва самостоятелни и/ли съвместни проекти за участие на НАТФИЗ в национални и международни образователни програми.
7. Разработва финансовите параметри за формиране таксите за обучение на български и/ли чуждестранни граждани в НАТФИЗ.

Председател: Проф. д.н. Камелия Николова

Членове:

Проф. д-р Веселина Раева

Проф. д-р Петя Цветкова

Доц. д-р Константин Каракостов

Доц. д-р Петър Кауков

Доц. д-р Ема Константинова

Доц. Росица Илиева

 

НАУЧНО РАЗВИТИЕ

1. Разработва финансовите параметри за развитие на научната дейност на НАТФИЗ.
2. Оценява качествения потенциал и финансовата обосновка на заявките за реализация на научни продукти по направления и специалности и препоръчва формата на реализацията им и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.
3. Оценява качеството на завършените научни продукти и ги препоръчва за участие в национални и международни научни форуми.
4. Разработва система за постоянна актуализация на научно-информационната база и структурите за комуникация в НАТФИЗ.
5. Разработва приоритетите за участие на НАТФИЗ в национални и международни научни форуми.
6. Разработва и/или препоръчва проекти за национално и международно сътрудничество на НАТФИЗ по научни области.
7. Препоръчва конкретни кандидатури на преподаватели и студенти за участие на национални и международни научни форуми и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.

Председател: проф. д.н. Мая Димитрова

Членове:

Проф. д-р Венета Дойчева

Доц. д-р Марияна Лазарова

Гл. ас. д-р Тея Сугарева

Ас. д-р Радослав Камбуров

 

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Председател: Проф. д.н. Мирослав Дачев

Членове:

Проф. д-р Лидия Върбанова

Проф. д-р Велимир Велев

Доц. д-р Пенко Господинов

Доц. д-р Елена Тренчева

               Доц. д-р Красимир Андонов

Д-р Христо Бонев

 

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Председател: Чл. -кор проф. Пламен Марков

Членове:

Проф. д-р Емилия Стоева

Доц. д-р Иван Иванов

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Доц. Юрий Дачев

 

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Председател: проф. Дочо Боджаков

Членове:

Проф. д-р Атанас Атанасов

Гл. ас. д-р Маргарита Божилова-Андонова

служител Елица Ценова

студент Емилиян Митков