Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

УС­ЛО­ВИЯ  И РЕД ЗА КАН­ДИ­ДАТ­С­Т­ВА­НЕ

 

Чл. 4. В НАТ­ФИЗ мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват ли­ца, ко­и­то:

  1. Имат дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние, да­ва­ща им пра­во да продъл­жат обу­че­ни­е­то си във вис­ши учи­ли­ща;
  2. Ня­мат за­бо­ля­ва­ния, про­ти­во­по­каз­ни за обу­че­ние в же­ла­ни­те от тях спе­ци­ал­нос­ти (Прило­же­ние 1);

Чл. 5. В НАТ­ФИЗ не мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват ли­ца, ко­и­то из­тър­пя­ват на­ка­за­ние лишава­не от сво­бо­да към на­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на.

Чл. 6.  В НАТ­ФИЗ мо­же да се кан­ди­дат­с­т­ва ед­нов­ре­мен­но за всички специалности.

Чл. 7. За учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се вна­ся так­са, оп­ре­де­ле­на с решение на Минис­тер­с­кия съ­вет. Вне­се­на­та так­са не се връ­ща в слу­чай, че кан­ди­да­тът не се е явил на съотве­тен из­пит.

Забележка: При кандидатстване се заплаща такса само за I кръг. Таксите за следващите кръгове се заплащат след успешно преминаване на предходния кръг. Кандидатстудентите за бакалавърските специалности на факултета по „Екранни изкуства“ плащат еднократна такса от 100 лв., независимо от броя желани специалности.

 

Таксата за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се заплаща по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за КСК и име на специалността, за която кандидатствате (името може да е абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ

се подават онлайн от 21 до 25 август 2024

 

Бъл­гар­с­ки граж­да­ни кандидатстват в НАТФИЗ от 21 до 25 август 2024 г. като попълват електронното заявление от т.1 онлайн, а на посочена от НАТФИЗ електронна поща, изпращат сканирани копия на до­кумен­тите от точки 2, 3, 4, 5, 6, 78, 9 и 10.

1. За­яв­ле­ние до Рек­то­ра по об­ра­зец:

• Заявление за кандидатстване в бакалавърските специалности на Факултет „Сценични изкуства“

• Заявление за кандидатстване в бакалавърските специалности на Факултет „Екранни изкуства“

• Заявление за кандидатстване едновременно в бакалавърските специалности на Факултет „Сценични изкуства“ и Факултет „Екранни изкуства“

• Заявление за кандидатстване в магистърски специалности

2. Декларация за съгласие за използване на лични данни.

3. Сканирана дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “бакалавър” и за вис­ше об­ра­зо­ва­ние (бакалавърска степен с четиригодишно обучение) за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ма­гис­тър”. (Ли­ца, за­вър­ши­ли сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние в чуж­би­на, пред­с­та­вят ко­пие на ле­га­ли­зи­ра­на дип­ло­ма от Министерство на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та);

4. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во удос­то­ве­ря­ва­що, че кан­ди­да­тът не стра­да от заболявания, про­ти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (При­ло­же­ние 1);

5. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во от ра­йо­нен пси­хо­дис­пан­сер, че ли­це­то не се во­ди на отчет;

6. Кви­тан­ция за зап­ла­те­на так­са за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти. От так­са за кандидатстване се ос­во­бож­да­ват ин­ва­ли­ди I и II сте­пен, кръг­ли си­ра­ци (до 25 го­диш­на възраст) и май­ки с три и по­ве­че де­ца;

7. Ак­ту­ал­на снимка, в паспортен формат (формат JPG, до 1 MB)

8. Декларация-опис за идентичност с оригиналите на приложените сканирани документи.

9. Декларация по чл.58, ал.1 от ПУД на НАТФИЗ

10. ВАЖНО: Кандидатите за специалност “Актьорство за куклен театър” попълват кратък въпросник, който трябва да изпратят с останалите документи.

 

Документите от точки 2, 3, 4, 5, 6, 789 и 10 се подават онлайн на посочена от НАТФИЗ електронна поща.

За кандидатстващите за бакалавърски специалности, от факултет “Сценични изкуства”priemfsib@natfiz.bg
За кандидатстващите за магистърски специалности, от факултет “Сценични изкуства”- priemfsim@natfiz.bg

За кандидатстващите за бакалавърски специалности, от факултет “Екранни изкуства” priemfeib@natfiz.bg
За кандидатстващите за магистърски специалности, от факултет “Екранни изкуства” – priemfeim@natfiz.bg 

 

Файловете с документи трябва да са оформени по следния начин:

“Абревиатура на специалността-име на студента-наименование на документа”

Пример:

ФТМ-МарияПетрова-заявление

ФТМ-МарияПетрова-копие на диплома

ФТМ-МарияПетрова-снимка

 

  • При по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те кан­ди­да­тът по­лу­ча­ва вхо­дящ номер, валиден за явяване на из­пи­ти­те.
  • До­ку­мен­ти не се при­е­мат след оп­ре­де­ле­ния срок.
  • Във ве­че по­да­де­ни до­ку­мен­ти не се пра­вят про­ме­ни.

 

За всяка специалност се изискват и допълнителни документи за кандидатстване (като портфолио) – моля консултирайте се със съответната страница на специалността онлайн.

 

Чл. 9. Чуж­ден­ци, има­щи ста­тут на бе­жан­ци или на пос­то­ян­но пре­би­ва­ва­щи на територи­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват спо­ред ус­ло­ви­я­та и ре­да, опре­де­лен за българс­ки граж­да­ни. Пос­то­ян­но­то пре­би­ва­ва­не се удос­то­ве­ря­ва с до­ку­мент за са­мо­лич­ност.

Чл. 10. Чуж­ден­ци от бъл­гар­с­ка на­род­ност, удос­то­ве­ре­на по ре­да на Пос­та­нов­ле­ние № 103 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1993 и Пос­та­нов­ле­ние № 228 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1998 г. за осъ­щес­т­вя­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на дей­ност сред бъл­га­ри­те в чуж­би­на, по­да­ват доку­мен­ти­те си в Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и се при­е­мат по ус­ло­ви­я­та и реда, оп­ре­де­ле­ни в съот­вет­ния акт на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет.

Чл. 11. Чуж­ден­ци, ко­и­то зап­ла­щат обу­че­ни­е­то си, по­да­ват в НАТ­ФИЗ до 1 сеп­тем­в­ри (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на, след­ни­те до­ку­мен­ти:

  1. За­яв­ле­ние до Рек­то­ра;
  2. Крат­ка ав­то­би­ог­ра­фия;
  3. Ко­пие от дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние – ле­га­ли­зи­ра­на, преведе­на и за­ве­ре­на;
  4. До­ку­мент, из­да­ден от ком­пе­тен­тен ор­ган, с кой­то да се удос­то­ве­ри пра­во­то на кандидата да про­дъл­жи обу­че­ни­е­то си във вис­ши­те учи­ли­ща на стра­на­та, в ко­я­то е придоби­то сред­но­то об­ра­зо­ва­ние;
  5. Пре­ве­де­но и ле­га­ли­зи­ра­но ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во, удос­то­веря­ва­що лип­са на за­бо­ля­ва­ния, проти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (При­ло­же­ние 1) – из­да­де­но в ед­но­ме­се­чен срок пре­ди да­та­та на кан­ди­дат­с­т­ва­не­то и за­ве­ре­но от съ­от­вет­ни­те ор­га­ни в стра­на­та, от ко­я­то ли­це­то кандидатст­ва.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Формулярите за заявление и електронните пощи са отворени и приемат заявления и документи, но потвърждение за получени и обработени документи, както и кандидатстудентския си номер, ще получите в седмицата за кандидатстване, между 21-25 август.