УС­ЛО­ВИЯ  И РЕД ЗА КАН­ДИ­ДАТ­С­Т­ВА­НЕ

Чл. 4. В НАТ­ФИЗ мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват ли­ца, ко­и­то:

 1. Имат дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние, да­ва­ща им пра­во да продъл­жат обу­че­ни­е­то си във вис­ши учи­ли­ща;
 2. Ня­мат за­бо­ля­ва­ния, про­ти­во­по­каз­ни за обу­че­ние в же­ла­ни­те от тях спе­ци­ал­нос­ти (Приложение 1);

Чл. 5. В НАТ­ФИЗ не мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват ли­ца, ко­и­то из­тър­пя­ват на­ка­за­ние лишава­не от сво­бо­да към на­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на.

Чл. 6. В НАТ­ФИЗ мо­же да се кан­ди­дат­с­т­ва ед­нов­ре­мен­но за две спе­ци­ал­нос­ти във всеки факултет.

Чл. 7. За учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти се вна­ся так­са, оп­ре­де­ле­на с пос­та­нов­ле­ние на Минис­тер­с­кия съ­вет. Вне­се­на­та так­са не се връ­ща в слу­чай, че кан­ди­да­тът не се е явил на съотве­тен из­пит.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 8. (1) Бъл­гар­с­ки граж­да­ни по­да­ват в НАТ­ФИЗ от 24 до 28 ав­густ (вклю­чи­тел­но) на текуща­та ка­лен­дар­на го­ди­на след­ни­те до­кумен­ти:

 1. Заявление до Ректора по об­ра­зец. При подаване на документите се попълва и информационна карта – обработване на лични данни.
 2. Ко­пие на дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “бакалавър” и за вис­ше об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ма­гис­тър”. (Ли­ца, за­вър­ши­ли сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние в чуж­би­на, пред­с­та­вят ко­пие на ле­га­ли­зи­ра­на дип­ло­ма от Министерство на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та);
 3. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во удос­то­ве­ря­ва­що, че кан­ди­да­тът не стра­да от заболявания, про­ти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (Приложение 1);
 4. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во от ра­йо­нен пси­хо­дис­пан­сер, че ли­це­то не се во­ди на отчет;
 5. Кви­тан­ция за зап­ла­те­на так­са за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти. От так­са за кандидатстване се ос­во­бож­да­ват ин­ва­ли­ди I и II сте­пен, кръг­ли си­ра­ци (до 25 го­диш­на възраст) и май­ки с три и по­ве­че де­ца;
 6. За актьорските спе­ци­ал­нос­ти – АДТ, АКТ, ТД и за всички бакалавърски специалности от Факултет „Екранни изкуства“ – 1 ак­ту­ал­на снимка за лич­на кар­та на електронен носител – формат jpg, word, pdf, tiff.

(2) При по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те кан­ди­да­тът по­лу­ча­ва про­пуск с вхо­дящ но­мер на молбата, не­об­хо­дим за явя­ва­не на из­пи­ти­те.

(3) До­ку­мен­ти не се при­е­мат след оп­ре­де­ле­ния срок.

(4) Във ве­че по­да­де­ни до­ку­мен­ти не се пра­вят про­ме­ни.

 

Чл. 9. Чуж­ден­ци, има­щи ста­тут на бе­жан­ци или на пос­то­ян­но пре­би­ва­ва­щи на територи­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват спо­ред ус­ло­ви­я­та и ре­да, опре­де­лен за българс­ки граж­да­ни. Пос­то­ян­но­то пре­би­ва­ва­не се удос­то­ве­ря­ва с до­ку­мент за са­мо­лич­ност.

Чл. 10. Чуж­ден­ци от бъл­гар­с­ка на­род­ност, удос­то­ве­ре­на по ре­да на Пос­та­нов­ле­ние № 103 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1993 и Пос­та­нов­ле­ние № 228 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет от 1998  г. за осъ­щес­т­вя­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на дей­ност сред бъл­га­ри­те в чуж­би­на, по­да­ват доку­мен­ти­те си в Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и се при­е­мат по ус­ло­ви­я­та и реда, оп­ре­де­ле­ни в съот­вет­ния акт на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет.

Чл. 11. Чуж­ден­ци, ко­и­то зап­ла­щат обу­че­ни­е­то си, по­да­ват в НАТ­ФИЗ до 1 сеп­тем­в­ри (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на, след­ни­те до­ку­мен­ти:

 1. За­яв­ле­ние до Рек­то­ра;
 2. Крат­ка ав­то­би­ог­ра­фия;
 3. Ко­пие от дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние – ле­га­ли­зи­ра­на, преведе­на и за­ве­ре­на;
 4. До­ку­мент, из­да­ден от ком­пе­тен­тен ор­ган, с кой­то да се удос­то­ве­ри пра­во­то на кандидата да про­дъл­жи обу­че­ни­е­то си във вис­ши­те учи­ли­ща на стра­на­та, в ко­я­то е придоби­то сред­но­то об­ра­зо­ва­ние;
 5. Пре­ве­де­но и ле­га­ли­зи­ра­но ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во, удос­то­веря­ва­що лип­са на за­бо­ля­ва­ния, проти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (Приложение 1) – из­да­де­но в ед­но­ме­се­чен срок пре­ди да­та­та на кан­ди­дат­с­т­ва­не­то и за­ве­ре­но от съ­от­вет­ни­те ор­га­ни в стра­на­та, от ко­я­то ли­це­то кандидатст­ва.